Przedstawiamy artykuł na temat analizy termicznej wodnych spoiw polimerowych - tlenowej i beztlenowej degradacji termicznej.

Podstawowe znaczenie dla charakterystyki polimeru ma określenie takich jego parametrów, jak: temperatura destrukcji, zeszklenia, topnienia, określonych ubytków masy czy przemian polimorfi cznych, które to decydują często o jakości produktu i jego zastosowaniu. Badaniom analizy termicznej (TG-DSC) poddano próbkę spoiwa polimerowego. Badania te miały na celu określenie zmian, jakie mogą zachodzić w masie odlewniczej w warunkach kontaktu z ciekłym metalem.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 5-6/2014 (str. 58-60).