Zarząd Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, działając na podstawie § 17 Regulaminu Klubu, zwołał na dzień 5 marca 2015 r. XXVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

Zarząd Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, działając na podstawie § 17 Regulaminu Klubu, zwołał na dzień 5 marca 2015 r. XXVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. Program wyglądał następująco:

1)     Otwarcie XXVI Walnego Zgromadzenia

2)     Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta

3)     Przyjęcie porządku obrad

4)     Wystąpienie zaproszonych gości

5)     Wybór Komisji Skrutacyjnej 

6)     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7)     Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji za 2014 r.

8)     Przedstawienie realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2014 r.

9)     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

10)   Dyskusja

11)   Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2014 r.

12)   Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLLAB

13)   Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. oraz podjęcie stosownej uchwały

14)   Wolne głosy i wnioski

15)   Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej

16)   Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków

17)   Zakończenie XXVI Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB