Instytut Hematologii i Transfuzjologii, utworzony w 1951 r., jest głównym w kraju ośrodkiem naukowym w zakresie swoich dyscyplin tytułowych oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym.

Instytut prowadzi działalność: diagnostyczną, leczniczą, naukową, organizacyjną oraz dydaktyczną poprzez różne formy kształcenia naukowego, specjalistycznego i ustawicznego. W zakresie swoich dziedzin Instytut jest organem doradczym, a w niektórych sprawach – również wykonawczym Ministerstwa Zdrowia.

Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej prowadzi działalność diagnostyczną, naukową, dydaktyczną i ekspercką w zakresie immunologii hematologicznej i transfuzjologicznej, nad którą czuwa kierownik Zakładu, prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer – specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Siedziba Zakładu znajduje się w Warszawie przy ul. Chocimskiej w zabytkowych budynkach, w których przed wojną mieściła się Fabryka Kakao, Czekolady i Cukierków Jana Fruzińskiego.

Celem działalności Zakładu jest opracowywanie i wdrażanie metod badawczych zapewniających bezpieczne przetaczanie krwi i jej składników, nowoczesnych metod diagnostyki allo- i autoimmunizacji antygenami erytrocytów, płytek i leukocytów, wrodzonych i nabytych anemii hemolitycznych i badań chimeryzmu.

Artykuł dostępny w wydaniu 5-6/2015 na stronach 8-12.