W sympozjach, które obyły się w dniach 3-6 lipca w Toruniu, udział wzięło 368 osób z 42 krajów świata.

W Toruniu w dniach 3-6 lipca odbyły się dwa ważne i prestiżowe wydarzenia: 18th International Symposium on Advances Extraction Technologies, ExTech oraz 22nd International Symposium on Separation Sciences, ISSS. Ich organizatorami byli: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Komitet Chemii Analitycznej PAN oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Obydwu sympozjom patronowali MNiSW, PTChem, KChA PAN, EuchemMS, WCh UMK oraz Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sympozja były poświęcone roli technologii ekstrakcyjnych w przygotowaniu próbek i nowoczesnej analityce chemicznej. Tematyka konferencji skupiała się wokół teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu: procesów ekstrakcyjnych, nowych materiałów w ekstrakcji, specyficznych technik przygotowania próbek, globalnych zanieczyszczeń środowiska, pobierania próbek środowiskowych, kontroli i analizy żywności, aplikacji przemysłowych, analizy produktów naturalnych, preparatyki próbek biologicznych, aplikacji biomedycznych i bioanalitycznych oraz diagnostyki medycznej, analizy farmaceutycznej, sądowej i kryminalistycznej, miniaturyzacji i nanotechnologii (Lab-on-a-chip), nowych strategii w genomice, proteomice i metabolomice, sensorów i czujników, automatycznych systemów analitycznych, technologii przemysłowych.

Celem konferencji było stworzenie forum do dyskusji, zaprezentowania najnowszych osiągnięć, nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń dla naukowców, a także stworzenia platformy do konsultacji kluczowych trendów wraz z przedstawicielami przemysłu.

fot. prof. Rajmund Michalski

Szczegółowa relacja autorstwa redaktora naczelnego dr hab. Rajmunda Michalskiego, prof. IPIŚ PAN, zostanie opublikowana w wydaniu 9-10/2016.