W dniach 26-29 września 2016 r. na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyło się XI Międzynarodowe Seminarium Analizy Termicznej i Kalorymetrii pamięci prof. St. Bretsznajdera.

W dniach 26-29 września 2016 r. na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyło się XI Międzynarodowe Seminarium Analizy Termicznej i Kalorymetrii pamięci prof. St. Bretsznajdera

Organizatorami byli: Instytut Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku oraz Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej, natomiast Vladimir Logvinenko, Andrzej Małecki, Henryk Piekarski, Janusz Pysiak, Judit Simon, Jaroslav Šesták, zaszczycili uczestników swą obecnością, zasiadając w składzie Komitetu honorowego.

Przewodniczącą Komitetu naukowego była Barbara Pacewska, a jego członkami: Jerzy Błażejowski, Valery Drebushchak, Elżbieta Filipek, Małgorzata Jóźwiak, Alfred Kállay-Menyhárd, Maria Lalia-Kantouri, Dénes Lőriczy, Yontcho Pelovski, Krzysztof Pielichowski, Zofia Rzączyńska, Irena Szczygieł, Peter Šimon, Petra Šulcová, Marek Wesołowski, Janusz Zieliński.

Tematyka prezentowanych prac obejmowała zastosowania analizy termicznej i kalorymetrii w badaniach różnorodnych związków organicznych i nieorganicznych, badania mechanizmu rozkładu substancji stałych, syntez związków chemicznych, równowag fazowych, zagadnienia związane z kinetyką i termodynamiką. Prace zakwalifikowane przez Komitet Naukowy do prezentacji na Seminarium są drukowane w materiałach konferencyjnych i w specjalnych numerach Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, po przejściu procedury redakcyjnej.

Jedna z prezentacji obejmowała zakres tematyczny: Innowacje w obszarze funkcjonalności analizatorów termicznych na przykładzie aparatury badawczej DSC, STA z FTIR, TMA i DMA Hitachi High Tech – Haas. Uczestnicy mieli okazję przekazać do badania przywiezione ze sobą próbki – w pełni wyposażony system STA z FTIR oraz DSC z kamerą rejestrującą obraz próbki podczas pomiaru wzbudzały żywe zainteresowanie. Opatentowane rozwiązania prezentowane przez Haas znacznie poszerzają zakres informacji o badanych przemianach.

Seminarium uświetniły wieczorne spotkania przy akompaniamencie pianisty, zwiedzanie najstarszej szkoły podstawowej w Polsce i koncert chóru.