Oznaczanie coraz to niższych stężeń pierwiastków i ich form chemicznych w próbkach o złożonym składzie matrycy możliwe jest m.in. dzięki wykorzystaniu technik sprzężonych w analityce.

TEMAT NUMERU

Oznaczanie coraz to niższych stężeń pierwiastków i ich form chemicznych w próbkach o złożonym składzie matrycy możliwe jest m.in. dzięki wykorzystaniu technik sprzężonych w analityce, łączących procesy rozdzielania z możliwością identyfi kacji i ilościowego oznaczania bardzo małych stężeń składników bionieorganicznych. Rozwój tych technik związany jest ze wzrostem znaczenia analizy specjacyjnej, co stanowi wyzwanie XXI w.

Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania nowoczesnych technik instrumentalnych w metalomice/
elementolomice: nowych metod przygotowania próbek do pierwiastkowej analizy śladowej i specjacyjnej oraz zastosowanie metod optycznej spektrometrii emisyjnej i absorpcyjnej do badania specjacji metali i oznaczania całkowitej ilości tych metali w skali makro systemów analitycznych oraz w zminiaturyzowanych systemach analitycznych typu lab-on-a-chip.

Artykuł autorstwa prof. dr. hab. Henryka Matusiewicza został opublikowany w wydaniu 11-12/2016 na str. 12-18.