Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 7-8/2012
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 7-8/2012

Rok 2012 okazuje się być czasem dynamicznego rozwoju branży laboratoryjnej. Obserwujemy jednoczesne powstawanie lub gruntowną modernizację kilku dużych ośrodków badawczych. W Kostkowicach na Śląsku Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca rozbudowały i wyposażyły dzięki unijnym środkom nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, w którego laboratoriach będą prowadzone badania nad nowymi technikami leczenia chorób serca i naczyń. Jednym z nowo powstałych zespołów laboratoriów badawczych w Polsce jest także śląska Bio-Farma, o której przeczytają Państwo w dziale „Audyt” (str. 10-12). Zachęcam do przeczytania wywiadu z kierownikiem pracowni Metabolomiki i Proteomiki w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN prof. dr. hab. Maciejem Stobieckim, który wskazuje, jakie korzyści dla nauki i gospodarki niosą ze sobą m.in. międzywydziałowe badania spektrometrii masowej (str. 6-7). Wszystkich Państwa z pewnością zainteresuje artykuł „Oblicza systemów zarządzania jakością w laboratorium. Zabezpieczanie i transport próbki” dr Joanny Bartkowiak-Wieczorek oraz mgr. Radosława Kujawskiego, którego lektura pozwoli Państwu na efektywne wdrożenie omówionych rozwiązań. Jeden z ważnych aspektów detekcji i identyfikacji drobnoustrojów – oznaczanie lekowrażliwości bakterii – porusza w swoim artykule dr n. med. Dorota Żabicka z Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (str. 40-44). W dziale „Laboratorium przemysłowe” znajdą Państwo m.in. artykuł poświęcony badaniom mikrobiologicznym w procesie produkcji wyrobów kosmetycznych. O tym, jak istotne jest prowadzenie badań zabezpieczających partię kosmetyków przed zepsuciem z powodu rozwoju drobnoustrojów, pisze mgr Beata Użarowska-Bargieł, pod opieką naukową dr n. med. Kamili Padlewskiej z Kosmetyczno-Lekarskiej Spółdzielni Pracy „IZIS” (str. 51-53). Nową metodę HPLC-UVVIS w analizie specjacyjnej glinu prezentuje artykuł dr. Marcina Frankowskiego oraz dr Anetty Zioły-Frankowskiej (str. 67-69). Autorzy, w oparciu o dobrane optymalne warunki procesu rozdzielania chromatograficznego, opisują analizę, dzięki której uzyskano pełne rozdzielenie następujących form glinu: AlF2+, AlF30, AlF4-, AlF2+ oraz formy Al3+. W ostatnim czasie redakcja czasopisma miała okazję gościć na wielu wydarzeniach branżowych. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z relacjami m.in. z monachijskich Międzynarodowych Targów Analityki Instrumentalnej, Technik Laboratoryjnych i Biotechnologii (17-20 kwietnia) oraz międzynarodowego kongresu chemikaliów „Helsinki Chemicals Forum”, 24-25 maja 2012 r. Liczę, że uda nam się spotkać z Państwem podczas najbliższych wydarzeń branżowych.

ROZMOWA

Badania spektrometryczne w służbie gospodarki

O badaniach biotechnologicznych prowadzących do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę i ich roli w gospodarce oraz najciekawszych projektach międzylaboratoryjnych w zakresie spektrometrii mas z prof. dr. hab. Maciejem Stobieckim, kierownikiem Pracowni Metabolomiki i Proteomiki w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, rozmawia redakcja.

AUDYT

Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki

W kwietniu 2007 roku w ramach porozumienia między Politechniką Śląską, Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Śląskim utworzone zostało Konsorcjum BIOFARMA, któremu przyświecała myśl o pozyskaniu środków finansowych na realizację wspólnych projektów inwestycyjnych, badań naukowych oraz działań na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii.

W laboratorium

Bezpieczeństwo, higiena i dezynfekcja w laboratorium

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z pracą z materiałem biologicznym, w laboratorium mikrobiologicznym muszą zostać zapewnione odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymagań dla laboratoriów związanych z drugim poziomem bezpieczeństwa biologicznego. Opisano adaptację pomieszczeń laboratoryjnych, ich wyposażenie i zasady bezpiecznej pracy.

Zabezpieczanie i transport próbki

Systemy zapewnienia jakości stanowią gwarancję prowadzenia wiarygodnych badań przez laboratorium. Umożliwiają współczesnemu badaczowi pozyskanie partnerów badawczych i inwestorów. Nadzór nad materiałem badawczym jest jednym z punktów krytycznych pracy w laboratorium, dlatego niezwykle istotnym jest przestrzeganie wytycznych dotyczących prawidłowego przechowywania i transportu próby. Wnikliwa analiza wymagań dotyczących transportu materiału badawczego zaprezentowana w niniejszym artykule zwraca uwagę na potrzebę zmian jakościowych współczesnych laboratoriów.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Metody i wyzwania sekwencjonowania „następnej generacji”

Sekwencjonowanie genomu człowieka stanowi jedno z największych osiągnięć naukowych w historii analizy genomu. Następna generacja sekwencjonowania DNA (NGS) ma potencjał, aby znacznie przyspieszyć zrozumienie zjawisk w biologii i medycynie, umożliwiając kompleksową analizę genomu, transkryptomu oraz zjawisk epigenetycznych wykonaną w tani, rutynowy i powszechny sposób. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kilku technologii NGS.

Detekcja i identyfikacja drobnoustrojów – oznaczanie lekowrażliwości bakterii

W medycznych laboratoriach mikrobiologicznych do oznaczania lekowrażliwości bakterii stosowane są systemy automatyczne oraz metody manualne, takie jak metoda dyfuzyjno-krążkowa i oznaczanie minimalnego stężenia hamującego MIC metodą dyfuzji z paska z gradientem antybiotyku. Interpretacja wyników oznaczania lekowrażliwości jest dokonywana z zastosowaniem wartości granicznych EUCAST.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Badania mikrobiologiczne w procesie produkcji wyrobów kosmetycznych

Każdy producent kosmetyków powinien mieć świadomość, jak ważną rolę odgrywają badania czystości mikrobiologicznej wyrobu. Wykonanie badań zabezpiecza przed zepsuciem partii kosmetyków i, w razie obecności flory bakteryjnej, nie naraża zdrowia potencjalnego klienta. Ważna jest również higiena produkcji kosmetyków oraz ich opakowań, a także miejsce składowania wyrobów i warunki transportu.

Pomiar barwy w żywności

Metody pomiaru barwy w żywności to rozległy temat. Aby zrozumieć ich ideę, niezbędna jest wiedza spoza zakresu technologii żywności. Artykuł ma na celu wyjaśnienie czytelnikowi podstawowych zagadnień związanych z barwą i systemami wizyjnymi, a także przedstawienie metod analizy sensorycznej oraz instrumentalnej wykorzystywanych w pomiarach barwy artykułów spożywczych.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Nowa metoda w analizie specjacyjnej glinu HPLC-UVVIS

W pracy przedstawiono nową metodę HPLC-UVVIS w analizie specjacyjnej glinu. Opisano poszczególne etapy optymalizacyjne nowego układu oraz zaprezentowano uzyskane wyniki badań w postaci chromatogramów. W oparciu o dobrane optymalne warunki procesu rozdzielania chromatograficznego przeprowadzono analizę specjacyjną glinu, uzyskując pełne rozdzielenie następujących form glinu: AlF2+, AlF30, AlF4- (pierwszy sygnał), AlF2+ (drugi sygnał) oraz formy Al3+ (trzeci sygnał). Ponadto przeprowadzono modelowanie w programie do chemicznego modelowania Medusa, uzyskując potwierdzenie elucji poszczególnych form glinu, tak jak w układzie analitycznym HPLC-UVVIS.

Stosowanie najlepszych dostępnych technik w celu zapobiegania i ograniczania uciążliwości zapachowych w gospodarce ściekowej

Oczyszczalnie ścieków są jednym z największych źródeł uciążliwości zapachowych. Stosowanie w gospodarce komunalnej najlepszych dostępnych technik zapobiegania powstawaniu odorów umożliwia skuteczną dezodoryzację powietrza. W artykule przedstawiono metody usuwania uciążliwości zapachowych u źródła ich powstawania i najczęściej stosowane metody dezodoryzacji.

PRZEGLĄDY PRODUKTÓW

Cieplarki laboratoryjne

Inkubatory

Łaźnie wodne

PREZENTACJE

Karty produktów

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij