Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 9-10/2012
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 9-10/2012

DRODZY CZYTELNICY! Przed nami intensywny czas spotkań branżowych, podczas których z pewnością będziemy mieli okazję zapoznać się z nowymi propozycjami przygotowanymi przez producentów i dystrybutorów aparatury laboratoryjnej oraz wzbogacić swoje doświadczenia badawcze podczas zaplanowanych sympozjów czy konferencji. Zarówno we wrześniu, jak i w październiku będziecie Państwo mogli spotkać się z przedstawicielami redakcji, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska m.in. na targach Control-Tech w Kielcach (25-27.09.2012 r.) oraz ExpoLab w Sosnowcu (24-25.10.2012 r.). Tymczasem w Państwa ręce oddajemy najnowszy numer czasopisma, w którym mocny akcent położyliśmy na kwestię nowatorskiego sprzętu laboratoryjnego, nie tylko usprawniającego pracę ośrodków badawczych, ale także umożliwiającego dokonywanie odkryć na światową skalę. Tego typu odkryciem było wyprowadzenie przez wrocławskich badaczy komórek macierzystych MIC-1. O rewolucyjnym surowcu oraz projektach jego zastosowania opowiada jeden z twórców – dr hab. Marek Cegielski (s. 8-9). Połączenie zasobów sprzętowych, jak i wymiana doświadczeń badawczych stały się receptą na sukces Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki w Poznaniu. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem poświęconym multidyscyplinarnemu ośrodkowi, w którym młodzi naukowcy mogą zapoznać się z nowoczesnymi technologiami, specjalistyczną aparaturą i wziąć udział w projektach badawczych (s. 12-14). Tym z Państwa, którzy zastanawiają się nad wprowadzeniem w swoim laboratorium diagnostycznym systemu zamkniętego badania krwi polecamy artykuł mgr Karoliny Janik, napisany pod kierunkiem dr Jolanty Antoniewicz-Papis, w którym autorka porównuje zastosowanie systemów otwartych i zamkniętych, uwzględniając aparaturę i wskazując jednocześnie możliwości poprawy bezpieczeństwa i jakości materiału biologicznego (s. 34-36). Badania termograwimetryczne, dylatometryczne czy badanie ogniotrwałości pod obciążeniem to tylko niektóre z metod analizy termicznej w laboratorium badań materiałów ogniotrwałych, które opisują mgr Anna Gerle oraz dr Jacek Podwórny z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Gliwicach. Więcej na ten temat znajdą Państwo na stronach: 54-58. Biopaliwa stosowane w przemyśle i motoryzacji, mimo niewątpliwych zalet, stanowią także potencjalne źródło zanieczyszczeń środowiska zarówno na etapie ich produkcji, jak i stosowania. Jak za pomocą chromatografii jonowej badać biopaliwo i jego wpływ na środowisko naturalne wskazuje dr hab. Rajmund Michalski (s. 91-93). Redakcja, aktywnie włączając się w dyskusję nad rozwojem branży laboratoryjnej, zaprasza Państwa serdecznie na praktyczne warsztaty „Akredytacja laboratoriów badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025”, które poprowadzą dr hab. Rajmund Michalski i mgr inż. Joanna Mytych. Terminy najbliższych spotkań: 9.09.2012 r. (Katowice) oraz 11.10.2012 r. (Wrocław).

ROZMOWA

Czy MIC-1 zrewolucjonizuje światowy rynek?

O przełomowym znaczeniu komórek macierzystych MIC-1, ich zastosowaniu w medycynie i kosmetologii z dr. hab. Markiem Cegielskim z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozmawia redakcja.

AUDYT

Multidyscyplinarne centrum ECBiG kluczem do sukcesu

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN) oraz Politechnika Poznańska (PP) to dwie wiodące poznańskie jednostki naukowe, które od wielu lat prowadzą szeroką współpracę naukową w obszarze: chemii, biologii, biochemii, informatyki i bioinformatyki. Obie instytucje zrealizowały w ostatniej dekadzie kilkadziesiąt wspólnych projektów. Duże zainteresowanie ich działalnością, ze strony polskich i zagranicznych ośrodków badawczych, skłoniło obie jednostki do jeszcze większego zacieśnienia współpracy. W rezultacie powstała idea stworzenia multidyscyplinarnego Centrum, działającego na pograniczu biologii i informatyki, o czym mówią: dr Agnieszka Żmieńko, dr Luiza Handschuh oraz prof. dr hab. Marek Figlerowicz.

W laboratorium

Kontrola PIS w laboratorium

Laboratoria podlegają kontroli różnorodnych organów państwowych, w tym m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego i jest organem nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego. Kontrola Sanepidu powinna się odbywać na zasadach przewidzianych prawem. Celem artykułu jest przedstawienie zasad i skutków kontroli PIS w laboratoriach.

Identyfikacja substancji w systemie REACH

Przedstawiono ogólne zasady identyfikacji substancji obowiązujące w systemie REACH, w tym zasady podziału substancji wpływające na sposób ich identyfikacji.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Zastosowanie systemu zamkniętego w laboratoriach i pracowniach diagnostycznych

Praca z materiałem biologicznym musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno materiału biologicznego, pacjentów oraz personelu laboratorium. Ważne jest wykorzystanie technik umożliwiających zachowanie odpowiedniej jakości pobieranego materiału. Niewątpliwie do takich technik należy system zamknięty, który umożliwia utrzymanie sterylności materiału podczas transportu, wykonywania badań, przechowywania itp. Zastosowanie tego systemu wymaga użycia specjalnego sprzętu, ale jednocześnie pozwala na uzyskanie korzyści związanych z bezpieczeństwem i jakością materiału biologicznego.

Spektrometria masowa – nowa technologia w diagnostyce mikrobiologicznej

Czas oczekiwania na wyniki badań mikrobiologicznych zależy od czasu trwania etapu hodowli. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych można skracać czas trwania kolejnych etapów badania mikrobiologicznego, a tym samym czas oczekiwania na wyniki. Nową metodą umożliwiającą szybką identyfikację drobnoustroju jest metoda spektrometrii masowej oparta na analizie składu białek wewnątrzkomórkowych.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Metody analizy termicznej w laboratorium badań materiałów ogniotrwałych

Na przykładzie metod badawczych wykorzystywanych w Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych, działającym w ramach Oddziału Materiałów Ogniotrwałych ICiMB, opisano stosowane metody analizy termicznej oraz aparaturę wykorzystywaną w badaniach materiałów ogniotrwałych.

Skład chemiczny stopów żelaza

W tekście przedstawiono przygotowanie metodyk badawczych i walidacji do oznaczania składu chemicznego stopów żelaza przy zastosowaniu istniejących fabrycznie programów analitycznych. Ponadto zaprezentowano możliwości i sposób tworzenia nowych programów analitycznych rozszerzających zakres korzystania ze spektrometru ARL MA firmy Thermo Scientific przez laboratoria chemiczne.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Badanie odczynu wód naturalnych w środowisku

Woda surowa i uzdatniona poddawane są ciągłej kontroli jakości fizykochemicznej i sanitarnej w związku z wciąż wzrastającym zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. W praktyce sanitarnej zakres badania jakości wody ustala się w zależności od jej przeznaczenia. Dla rutynowej kontroli jakości wody do picia i potrzeb gospodarstwa domowego wykonuje się badania podstawowe: odczyn pH wody, twardość wody, temperatura, azotany, chlorki.

Metody enzymatyczne w analizie żywności

Metody enzymatyczne stanowią nową generację metod analizy żywności odgrywających znaczącą rolę w rutynowej kontroli jakości surowców oraz produktów w przemyśle spożywczym. W artykule przedstawiono krotką charakterystykę oraz przegląd metod enzymatycznych stosowanych w analizie zawartości składników oraz substancji dodatkowych do żywności. Ponadto omówiono zalety metod enzymatycznych oraz najczęściej spotykane trudności związane z ich analitycznym wykorzystaniem.

Zanieczyszczenie metalami śladowymi osadów powodziowych w 2010 roku na środkowym odcinku rzeki Odry. Cz. II

W pracy przeanalizowano zmiany zawartości całkowitych (mineralizacja w HNO3) oraz aktualnie (ekstrakcja 0,01 M CaCl2) i potencjalnie dostępnych frakcji (ekstrakcja 0,1 M HCl) kadmu, chromu, miedzi, niklu, ołowiu i cynku w osadach fluwialnych środkowego odcinka rzeki Odry przed powodzią w 2009 r. i po powodzi w 2010 r. Ponadto badano wartości parametrów fizyczno-chemicznych próbek oraz zależność pomiędzy nimi a zawartościami badanych metali.

PRZEGLĄDY PRODUKTÓW

Kalorymetry

Ph-metry

PREZENTACJE

Karty produktów

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij