Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 11-12/2012
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 11-12/2012

Bieżące wydanie „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego” w dużej mierze poświęcone zostało analityce środowiskowej i bezpieczeństwu w laboratoriach, stąd szczególnej uwadze polecam Państwu reportaż z jednego z najstarszych laboratoriów środowiskowych w Polsce – Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, którego zespół laborantów zmierza się na co dzień z badaniem próbek: wód, ścieków, gleb, osadów ściekowych, pyłów oraz gazów, a także z pomiarami hałasu i emisji do powietrza, o czym przeczytają Państwo w dziale Audyt na stronach 12-14. Zachęcam także do lektury wywiadu z dr. hab. inż. prof. Politechniki Krakowskiej Adamem Grochowalskim, który w rozmowie z redakcją zwraca szczególną uwagę na rolę dioksyn w środowisku i życiu człowieka, opisując jednocześnie metody badań oraz dotychczasowe osiągnięcia nauki w tym zakresie (str. 6-8). Wszystkich Państwa z pewnością zainteresuje artykuł „Projektowanie przestrzenne laboratorium. Ergonomia i wyposażenie” autorstwa: dr Joanny Bartkowiak-Wieczorek, mgr. Radosława Kujawskiego oraz prof. dr. hab. Przemysława M. Mrozikiewicza, zdaniem których stworzenie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy w laboratorium wymaga z jednej strony znajomości zasad prawa oraz wymagań zawartych w systemach zarządzania jakością, z drugiej jednak, ważne są doświadczenie i rozwaga podczas codziennej pracy laboratoryjnej (str. 16-19). O jednym z ważniejszych aspektów występowania chorób neurodegeneracyjnych, psychicznych i nowotworowych, który może być spowodowany zaburzeniami w obrębie funkcjonowania białek przeczytają Państwo w publikacji dr Bożeny Futomy-Kołoch i mgr. Bartłomieja Dudka „Dwukierunkowa elektroforeza białek w patofizjologii”(str. 36-38). Autorzy szczególną uwagę zwracają na fakt, iż badanie tych makrocząsteczek z wykorzystaniem technik elektroforetycznych może pomóc w udoskonalaniu metod diagnostyki medycznej, opracowywaniu leków oraz szczepionek. W dziale Laboratorium przemysłowe znajdą Państwo m.in. artykuł poświęcony metodom instrumentalnym stosowanym do prowadzenia identyfikacji białek i metabolitów, a dokładnie technikom spektrometrii mas. Prof. dr hab. Maciej Stobiecki opisuje zastosowanie całościowego (holistycznego, nie analitycznego – podkreśla autor) podejścia do badań nad organizmami, które pozwoliło na rozpoczęcie badań zgodnie z koncepcją biologii systemów (str. 51-53). Zapraszam również do zapoznania się z artykułem mgr inż. Teresy Nalewajek publikowanym pod kierownictwem prof. dr. n. med. Bogdana Mazura nt. zastosowania osadów ściekowych, powstających w wyniku biologicznego oczyszczania ścieków, które mogą stanowić alternatywę dla zmniejszenia wykorzystania nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego. Autorzy podkreślają, że by móc rolniczo wykorzystać osady ściekowe, muszą one spełniać ściśle określone wymagania sanitarne, bowiem wprowadzanie do środowiska w sposób niekontrolowany wątpliwych sanitarne osadów ściekowych może spowodować stan ryzyka skutkujący pojawieniem się chorób infekcyjnych (str. 59-62). W ostatnim czasie odbyło się wiele ciekawych wydarzeń branżowych, na których mieliśmy okazję spotkać się z Państwem osobiście. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami m.in. z XX-lecia firmy Tusnovics czy 55. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać z Państwem także podczas najbliższych wydarzeń branżowych, w tym na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska Poleko, które odbędą się w dniach 20-23 listopada 2012 r. w Poznaniu.

ROZMOWA

Rola dioksyn w środowisku i życiu człowieka

O problemie występowania dioksyn w środowisku i przyrodzie, technikach analitycznych oraz przyszłości w badaniach nad związkami niebezpiecznymi z dr. hab. inż. prof. Politechniki Krakowskiej Adamem Grochowalskim rozmawia Elżbieta Kowacka.

AUDYT

OBiKŚ - nowoczesna placówka w służbie środowisku

Laboratorium OBiKŚ Sp. z o.o. to nowoczesna jednostka stawiająca na ciągły rozwój i doskonalenie. Laboratorium wykonuje m.in. akredytowane badanie próbek wód, ścieków, gleb, osadów ściekowych, pyłów, gazów, a także pomiary hałasu i emisji do powietrza. Wprowadza także niszowe usługi, takie jak badanie siloksanów w biogazach czy powietrza pod kątem mikrobiologii, o czym mówią Kierownik Laboratorium i Kierownik ds. Jakości mgr inż. Justyna Amborska oraz pracownicy: dr Agnieszka Pieniak, dr Marta Stefaniak, dr Łukasz Wojtal, mgr Barbara Hering, mgr inż. Mirosława Lipińska.

W laboratorium

Projektowanie przestrzenne laboratorium. Ergonomia i wyposażenie

Ważnym czynnikiem wpływającym na wiarygodność i poprawność uzyskiwanych wyników badań laboratoryjnych jest zachowanie zasad ergonomii podczas pracy w laboratorium – umożliwia to odpowiednio zaprojektowana i zagospodarowana infrastruktura badawcza. Zdaniem autorów stworzenie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy w laboratorium wymaga z jednej strony znajomości zasad prawa oraz wymagań zawartych w systemach zarządzania jakością, z drugiej jednak, ważne są doświadczenie i rozwaga podczas codziennej pracy laboratoryjnej.

Badanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy opakowaniem a produktem - cz. II

Rolą opakowania przeznaczonego do kontaktu z żywnością jest przede wszystkim ochrona produktu, zapewnienie mu atrakcyjnego wyglądu oraz walorów smakowych i zapachowych. Coraz częściej jednak opakowania zamiast zapewniać wysoką jakość produktów spożywczych same stanowią źródło szkodliwych dla zdrowia substancji. Ryzyko migracji związków toksycznych z opakowania do żywności sprawia, iż materiałom opakowaniowym (i w rezultacie opakowaniom) stawiane są wysokie wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Istotna zatem staje się kontrola tych substancji w zapakowanym produkcie przez wyspecjalizowane laboratoria.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Elektroforeza kapilarna

Elektroforeza kapilarna (CE) to metoda analityczna o bogatej historii. Jest popularna w laboratoriach ze względu na swój ekologiczny charakter, niezawodność, wygodę, możliwość zastosowania w skali mikro. Jest systemem badawczym komplementarnym i alternatywnym w stosunku do wysokosprawnej chromatografii i cieczowej (HPLC).

Dwukierunkowa elektroforeza białek w patofizjologii

Występowanie chorób neurodegeneracyjnych, psychicznych i nowotworowych może być spowodowane zaburzeniami w obrębie funkcjonowania białek. Badanie tych makrocząsteczek z wykorzystaniem technik elektroforetycznych pomaga w udoskonalaniu metod diagnostyki medycznej, opracowywaniu leków i szczepionek. Zastosowanie proteomiki klinicznej polega głównie na identyfikacji tzw. biomarkerów.

Aktualne spojrzenie na salmonellozę w Polsce i na świecie

Salmonellozy są najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych na świecie. Mimo wciąż rozwijających się metod diagnostycznych, liczba rejestrowanych przypadków zakażeń spowodowanych przez pałeczki Salmonella jest mocno niedoszacowana. Ważną grupą salmonelloz jest RAS, czyli zakażenia powstałe u ludzi w wyniku kontaktu z gadami. RAS często przechodzi w zakażenie uogólnione, mogące prowadzić do śmierci.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Spoiwa polimerowe - metody badań biodegradacji

W artykule przedstawiono badania nad przebiegiem procesu biodegradacji nowych spoiw polimerowych w środowisku wodnym i w glebie. Przeprowadzone badania biodegradacji w środowisku wodnym wykazały, że nowe spoiwa polimerowe są w pełni biodegradowalne w środowisku wodnym. Podczas procesu biodegradacji próbki usieciowanych spoiw polimerowych w glebie ogrodowej trwającego 6 miesięcy przeprowadzono analizy zmian powierzchniowych i strukturalnych wynikających z rozkładu próbki.

Mikroświat w biofilmie - cz. II

Biofilmy to dobrze zorganizowane wspólnoty współpracujących mikroorganizmów(bakterie, grzyby, pierwotniaki, algi, wirusy), szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Mikrobiologiczne biofilmy są często związane z różnymi przewlekłymi infekcjami u ludzi. Mikroorganizmy w biofilmach są bardziej odporne na wiele różnych środków przeciwbakteryjnych w porównaniu do komórek wolno żyjących. Ich odpornościowy fenotyp utrudnia usunięcie biofilmu z różnorodnych powierzchni.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Zamienniki nawozów zagrożeniem sanitarnym. Wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie

Alternatywą dla zmniejszenia wykorzystania nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego może być zastosowanie osadów ściekowych powstających w wyniku biologicznego oczyszczania ścieków. Ze względu na wysoką zawartość substancji organicznych, posiadają one właściwości nawozowe oraz glebotwórcze. Aby rolniczo wykorzystać osady ściekowe, muszą one spełniać ściśle określone wymagania sanitarne. Wprowadzanie do środowiska w sposób niekontrolowany wątpliwych sanitarne osadów ściekowych może spowodować stan ryzyka, skutkujący pojawieniem się chorób infekcyjnych.

Metoda EDXRF w badaniu składu chemicznego gleby - cz. I

EDXRF jest tanią, niedestrukcyjną metodą. Zastosowanie tej techniki nie wymaga roztworzenia próbki do roztworu, jak w przypadku technik ASA czy ICP-MS. Najczęstszym sposobem przygotowywania próbek środowiskowych, takich jak gleby, osady denne czy odpady, jest pastylkowanie z dodatkiem lepiszcza oraz stapianie w perły. W artykule przedstawiono krótki zarys podstawowych zagadnień związanych z techniką EDXRF.

Jakość wody w badaniach laboratoryjnych

Woda jest podstawowym odczynnikiem chemicznym używanym w laboratoriach. Od jej jakości zależy wiarygodność wykonywanych analiz, szczególnie na niskich poziomach stężeń analityków. Coraz powszechniejsze wykorzystywanie nowoczesnych, ale i drogich metod oraz technik analitycznych wymaga stosowania wody o odpowiedniej czystości. W pracy opisano metody oczyszczania wody stosowane w laboratoriach oraz jej podział ze względu na stopień czystości i zastosowania.

PRZEGLĄDY PRODUKTÓW

Komory klimatyczne

Sterylizatory

Wstrząsarki

PREZENTACJE

Karty produktów

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij