Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 9-10/2013
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 9-10/2013

Wydanie, którego tematyką przewodnią jest sprzęt laboratoryjny. A w nim: najnowsze badania, przeprowadzane w oparciu o nowoczesny sprzęt renomowanych producentów, Polpharma SA, walidacja metod badawczych z uwzględnieniem certyfikacji wyrobów do diagnostyki in vitro, odporność bakterii na środki dezynfekcyjne, wpływ alkoholu na sprawność psychomotoryczną człowieka, nowe nieinwazyjne testy prenatalne oraz analiza w skali mikro.

AUDYT

Laboratoria Polpharma SA

Polpharma jest producentem leków i substancji farmaceutycznych oraz międzynarodową grupą farmaceutyczną aktywnie działającą na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Firma została założona w 1935 r. w Starogardzie Gdańskim. Specjalizuje się w produkcji leków kardiologicznych, gastrologicznych i neurologicznych. Wytwarza również szeroką gamę preparatów dostępnych bez recepty.

Laboratoria Polpharma SA

Polpharma jest producentem leków i substancji farmaceutycznych oraz międzynarodową grupą farmaceutyczną aktywnie działającą na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Firma została założona w 1935 r. w Starogardzie Gdańskim. Specjalizuje się w produkcji leków kardiologicznych, gastrologicznych i neurologicznych. Wytwarza również szeroką gamę preparatów dostępnych bez recepty.

W laboratorium

Oporność bakterii na środki dezynfekcyjne

W związku z czasem nadmiernym stosowaniem biocydów (w tym środków dezynfekcyjnych) w celu eliminacji mikroorganizmów narastają obawy nabywania przez bakterie oporności na substancje o działaniu antydrobnoustrojowym. Liczne badania laboratoryjne potwierdzają, że bakterie mają potencjał do wykształcania mechanizmów warunkujących zmniejszoną wrażliwość na środki dezynfekcyjne. Co gorsza, możliwe jest wystąpienie u bakterii tzw. oporności krzyżowej, polegającej na niewrażliwości patogenów na włączone do terapii antybiotyki, z powodu wcześniej nabytej oporności na środki dezynfekcyjne.

Walidacja metod badawczych i certyfikacja wyrobów do diagnostyki in vitro

Polskie ustawodawstwo jest systematycznie dostosowywane do wymagań określonych w „Dyrektywach Nowego Podejścia”. W branży medycznej aktem prawnym, który wdraża postanowienia Dyrektyw, jest Ustawa Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych wraz z rozporządzeniami. Ustawa określa m.in. zasadnicze wymagania stawiane wyrobom medycznym do diagnostyki in vitro, reguły klasyfi kacji, a także nakłada obowiązek certyfi kacji CE. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO 17025 oraz w normie ISO 15189 metody badawcze wykorzystywane w diagnostyce medycznej muszą przejść proces walidacji, który potwierdza ich przydatność osiągnięcia zamierzonego celu diagnostycznego.

Sprzęt laboratoryjny oraz systemy informatyczne w laboratorium diagnostycznym

Laboratorium medyczne powinno mieć sprzęt zgodny z prawem oraz dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności. W laboratorium należy stosować wyroby medyczne. Nowoczesne laboratorium nie może funkcjonować bez laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI). Celem artykułu jest przybliżenie niektórych aspektów prawnych związanych ze sprzętem laboratoryjnym, a także problematyki laboratoryjnych systemów informatycznych.

Analiza w skali mikro

Miniaturyzacja obejmuje swym zakresem znaczną część sprzętu laboratoryjnego, którego klasyczne odpowiedniki są obecne we współczesnych laboratoriach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii możemy osiągnąć duże oszczędności związane ze zminiaturyzowaniem sprzętu poprzez znaczne ograniczenie liczby odczynników, czasu analizy i czasu pracy przy zachowaniu tej samej dokładności pomiarów.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Wybrane markery laboratoryjne w rozpoznaniu i monitorowaniu zakażenia – cz. I

Sepsa to jedno z najcięższych powikłań pozakaźnych u człowieka. Zgodnie z obowiązującą definicją posocznica to układowa reakcja zapalna organizmu na wniknięcie czynnika infekcyjnego. Cechuje się dużą dynamiką rozwoju objawów – od uogólnionej reakcji zapalnej do zagrażającego bezpośrednio życiu wstrząsu septycznego. Znaczące ryzyko powikłań, wysoka śmiertelność, a także wysokie koszty leczenia sprawiają, że duży nacisk kładzie się na wczesne rozpoznanie choroby i wdrożenie agresywnego leczenia.

Nowe nieinwazyjne testy prenatalne

Konwencjonalne inwazyjne metody badań prenatalnych wiążą się z ryzykiem utraty ciąży, a techniki nieinwazyjne są jedynie badaniami przesiewowymi, o czułości wykrywania aneuploidii zbliżonej do 90%, przy około 5% częstości wyników fałszywie pozytywnych. Kilka ośrodków na świecie wprowadziło metody wykrywania aneuploidii płodu w oparciu o badanie wolnego DNA płodu (cffDNA) w osoczu matki. Pierwszą z nich dostępną w Polsce jest test NIFTY przeprowadzany z wykorzystaniem metody masywnie równoległego sekwencjonowania, nazywanego sekwencjonowaniem nowej generacji (NGS – Next Generation Sequencing), i następczej złożonej analizy bioinformatycznej jego wyników.

Odczynniki w diagnostyce laboratoryjnej

Odczynniki wykorzystywane w testach diagnostycznych są jednym z najbardziej kluczowych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania medycznego laboratorium. Bez nich laboratorium przestaje działać, ponieważ nie jest w stanie wygenerować wyników badań koniecznych do diagnozowania, leczenia i monitorowania stanu chorego.

Badanie ogólne moczu - cz.I

Badanie ogólne moczu jest najstarszym testem laboratoryjnym wykonywanym wcześniej niż jakiekolwiek analizy krwi. Dzięki postępowi technologii uległo zmianie, ewoluując od subiektywnych ocen stanu pojedynczego pacjenta opartych na przesądach po nowoczesne, oparte na osiągnięciach chemii i elektroniki, wyniki ilościowe. Rozwój technologii pozwala na obiektywną analizę wielu parametrów równocześnie, kontrolę i standaryzację wyników i optymalizację kosztów tego popularnego badania.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Analiza termiczna – podstawy, zastosowanie oraz porady praktyczne – cz. II

Analiza termiczna − jako grupa metod analitycznych − umożliwia pomiar zmian szeregu właściwości fi zycznych i chemicznych materiałów w funkcji temperatury i czasu. Dzięki różnorodności jej odmian stanowi niezwykle przydatne narzędzie badawcze oraz znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, a w szczególności analizie chemicznej substancji.

Badanie produków jałowych - cz. I

Jałowość oznacza całkowitą nieobecność w badanym materiale zdolnych do życia drobnoustrojów zarówno w ich formach wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych, a osiąga się ją w procesach wyjaławiania. Nie jest ona równoznaczna z opisywaną tzw. jałowością handlową, dotyczącą pewnych produktów spożywczych lub leczniczych, które nie muszą być całkowicie wolne od drobnoustrojów z uwagi na fakt, że niektóre drobnoustroje nie rozwijają się w warunkach, w jakich przechowuje się te produkty.

Hydrokoloidy polisacharydowe – naturalne substancje strukturotwórcze – cz. I

Wyznacznikiem dzisiejszych czasów jest szczególna dbałość producentów o jakość żywności w szerokim zdrowotnym oraz konsumenckim zakresie. Na jakość sensoryczną żywności składa się – oprócz najważniejszej smakowitości – także pożądana tekstura, która kształtowana jest przez zastosowanie licznych substancji wspomagających, do grona których należą hydrokoloidy polisacharydowe. W artykule dokonano charakterystyki oraz przeglądu najważniejszych hydrokoloidów polisacharydowych stosowanych w przemyśle spożywczym.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Sporobolomyces roseus jako bioindykator zanieczyszczenia powietrza – cz. I

Zanieczyszczenie powietrza negatywnie wpływa na całą przyrodę i komfort życia ludzi, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Mikrobiologiczna analiza powietrza jest ważną metodą badawczą, ale nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty stan sanitarny środowiska. W środowisku bowiem mogą pojawiać się specyfi czne zanieczyszczenia, które mogą hamować wzrost i rozwój drobnoustrojów. Poszukuje się zatem nowych biowskaźników, które mogły mieć zastosowanie w kontroli środowisk w aspekcie specyficznych zanieczyszczeń. Jednym z takich biowskaźników mogą stać się czerwonopigmentowe grzyby drożdżopodobne, zwłaszcza Sporobolomyces roseus.

Postępy w chromatografii jonowej

Chromatografi a jonowa to najważniejsza instrumentalna metoda oznaczania anionów i kationów nie tylko w próbkach wód i ścieków. Ofi cjalnie metoda ta liczy już niemalże 40 lat, ale wciąż pojawiają się nowe rozwiązania techniczne i metodyczne, które zostały krótko przestawione w niniejszym artykule.

Przygotowania prób skalnych dla potrzeb geologii

Próba (wg encyklopedii PWN, 1995) jest to badanie materiału w celu określenia jego składu chemicznego lub właściwości. Sama defi nicja świadczy o zasadniczym związku pomiędzy techniką jej pozyskiwania a stopniem precyzji uzyskiwanych na jej podstawie wyników analiz. Badania w zakresie nauk geologicznych wiążą się ściśle z procedurami poboru prób skalnych. Przez wiele lat były one doskonalone w celu uzyskiwania jak najbardziej precyzyjnych wyników analiz. W niniejszym artykule autorzy postarają się przedstawić okrojony schemat ich poboru oraz sprecyzować ogólnie przyjęte reguły ich pozyskiwania, głównie dla potrzeb paleontologii.

Formy specjacyjne manganu – ich rola i znaczenie dla środowiska

Mangan jest pierwiastkiem bardzo rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej, znajduje się w wielu minerałach, występując w postaci tlenków, węglanów i krzemianów. W warunkach naturalnych mangan jest oksyfilny i występuje najczęściej na trzech stopniach utlenienia: +2, +3, +4. Chemizm manganu i jego związków jest złożony i pozostaje w dużej mierze pod wpływem warunków pH-Eh. Mangan jest używany w przemyśle hutniczym, chemicznym, ceramicznym, włókienniczym i wielu innych. Mobilność i dostępność biologiczna metali śladowych, w tym manganu, zależą nie tylko od całkowitego stężenia, ale również od form fizykochemicznych, w których występują. U człowieka przewlekłe przedawkowanie może powodować tzw. manganizm, co z kolei może prowadzić do wielu chorób.

WYDARZENIA

Kalendarium wydarzeń

TELEOBIEKTYW

Wakacje

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij