Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 11-12/2013
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 11-12/2013

Analityka środowiskowa i bezpieczeństwo w laboratoriach – temat wiodący. Polecamy: podstawowe regulacje prawne związane z wypadkami przy pracy w laboratorium, osoba z dysfunkcją ruchu w laboratorium, badanie ogólne moczu, nowy system wysokosprawnej chromatografii jonowej oraz cytometria przepływowa – monitoring zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

AUDYT

Laboratoria SGS EKO-Projekt

Redakcja czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” odwiedziła jedną z siedzib firmy SGS EKO-Projekt, która znajduje się w Pszczynie. Po laboratorium firmy redaktor naczelną Justynę Ptasznik oprowadzał dyrektor Działu Rozwoju i Marketingu Rafał Ostrowski.

W laboratorium

Wypadki przy pracy w laboratorium

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków w pracy. Jednakże każdego roku wielu pracowników ulega wypadkom w pracy. Przyczyny wypadków w pracy są różne. Skutkiem wypadku może być uszkodzenie ciała, a nawet śmierć pracownika. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych związanych z wypadkami przy pracy w laboratorium.

Wyniki badań laboratoryjnych a bezpieczeństwo

Wyniki badań laboratoryjnych są niezbędne do podejmowania decyzji medycznych, a ich wiarygodność to jeden z kluczowych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. Zatem stosowanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej musi być nadrzędnym celem każdej osoby wykonującej oznaczenia diagnostyczne.

Osoba z dysfunkcją ruchu w laboratorium

Treningi kompetencji praktycznych, weryfikujących teorię z praktyką bezpiecznej pracy w laboratorium, są ofertą znacznie okrojoną w stosunku do szkoleń. W trakcie takich zajęć można zdiagnozować szereg problemów związanych z przygotowaniem i oceną bezpiecznego stanowiska pracy. Jednym z nich jest projektowanie laboratorium bez barier dla osób niepełnosprawnych. Praca przedstawia proces kształtowania stanowiska pracy dla osób z dysfunkcją ruchu na przykładzie pracowni dydaktycznej.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Badanie ogólne moczu – cz. II

Rozwój technologii pozwala na obiektywną analizę wielu parametrów równocześnie, kontrolę i standaryzację = wyników i optymalizację kosztów popularnego badania, = jakim jest badanie ogólne moczu. W zależności od potrzeb badanie ogólne moczu wykonywane jest w technologii testów paskowych lub wysokowydajnych automatów analitycznych opartych na technologii suchej chemii, a ocena elementów morfotycznych dokonywana jest za pomocą mikroskopu lub coraz częściej stosowanych metod cytometrii przepływowej lub cyfrowej analizy obrazu. W perspektywie badanie ogólne moczu może być poszerzone o szeroką analizę proteomiczną.

Metody analizy DNA − laboratorium genetyczne – cz. I

W pracy omówione zostały wybrane metody molekularne stosowane rutynowo w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych, w tym metody podstawowe, takie jak reakcja łańcuchowej polimerazy (PCR), sekwencjonowanie metodą Sangera czy hybrydyzacja kwasów nukleinowych. Uwzględniono także nowoczesne metody molekularne, takie jak multipleksowa amplifikacja sond zależna od ligacji(MLPA), porównawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy (aCGH) czy sekwencjonowanie następnej generacji.

Diagnostyka Streptococcus pyogenes – cz. II

Streptococcus pyogenes (paciorkowiec grupy A, GAS) jest wiodącym czynnikiem wielu zakażeń o różnym stopniu ciężkości. Należą do nich ostre zapalenie gardła lub migdałków podniebiennych oraz zakażenia skóry i tkanki podskórnej. Paciorkowcowe zapalenie gardła jest to jedna z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza pediatry i pierwszego kontaktu. Wprowadzenie do diagnostyki zapaleń gardła szybkich testów diagnostycznych umożliwia lekarzowi w krótkim czasie identyfikację S. pyogenes jako czynnika etiologicznego zakażenia.

Diagnostyka Streptococcus pyogenes – cz. II

Streptococcus pyogenes (paciorkowiec grupy A, GAS) jest wiodącym czynnikiem wielu zakażeń o różnym stopniu ciężkości. Należą do nich ostre zapalenie gardła lub migdałków podniebiennych oraz zakażenia skóry i tkanki podskórnej. Paciorkowcowe zapalenie gardła jest to jedna z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza pediatry i pierwszego kontaktu. Wprowadzenie do diagnostyki zapaleń gardła szybkich testów diagnostycznych umożliwia lekarzowi w krótkim czasie identyfikację S. pyogenes jako czynnika etiologicznego zakażenia.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Hydrokoloidy polisacharydowe – naturalne substancje strukturotwórcze – cz. II

Na jakość sensoryczną żywności składa się – oprócz najważniejszej smakowitości – także pożądana tekstura, kształtowana przez zastosowanie licznych substancji wspomagających, do grona których należą hydrokoloidy polisacharydowe. W artykule dokonano charakterystyki oraz przeglądu najważniejszych hydrokoloidów polisacharydowych stosowanych w przemyśle spożywczym.

Analiza termiczna a regeneracja termiczna zużytych mas formierskich – cz. I

Proces regeneracji termicznej jest jednym ze sposobów utylizacji zużytych mas formierskich i rdzeniowych. W stosunku do innych rodzajów regeneracji zużytych mas jest to zabieg kosztowny, ale jednocześnie dający w większości przypadków najlepsze oczyszczenie osnowy (piasku kwarcowego) ze spoiw organicznych. Zastosowanie analizy termicznej w celu określenia zakresu temperatury, w którym dochodzi do degradacji, a następnie destrukcji związanych spoiw organicznych, może przyczynić się do optymalizacji procesu i zmniejszenia kosztów jego realizacji

Cytometria przepływowa – monitoring zanieczyszczeń mikrobiologicznych

Poszukiwania nowych metod detekcji komórek mikroorganizmów skupiają się na skróceniu czasu wymaganego do wykrycia ich obecności w analizowanej próbce, materiale czy na powierzchni roboczej oraz zwiększeniu liczby danych (informacji) uzyskiwanych z analizy komórek drobnoustrojów. Cytometria przepływowa posiada potencjał analityczny pozwalający na opracowanie systemu monitorującego skażenia mikrobiologiczne w przemyśle spożywczym, i dzięki temu już w niedalekiej przyszłości może stać się rutynową metodą detekcji niepożądanych mikroorganizmów in situ na przemysłowych liniach technologicznych.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Jony chloranowe(VII) a środowisko

Postępy w analityce chemicznej i związane z tym wprowadzanie nowych, coraz bardziej czułych i dokładnych metod i technik pomiarowych powodują, że obecnie można oznaczać większość związków chemicznych na ekstremalnie niskich poziomach stężeń. Niestety, głównie ze względów ekonomicznych oznacza się tylko niewielką grupę pierwiastków i związków chemicznych, które znajdują się w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących ich dopuszczalnych zawartości w wodach, glebach, powietrzu czy żywności. Wiele innych wciąż czeka na wejście na listy substancji, których obecność i stężenia powinny być monitorowane, a takim przykładem są jony chloranowe(VII) [1].

Komórki bakterii tworzące biofilmy w systemach wodnych

Do niedawna badania składu gatunkowego złożonych populacji opierały się wyłącznie na tradycyjnych metodach hodowlanych. Zastosowanie nowoczesnej techniki badawczej – metagenomiki – umożliwiło nie tylko ocenę bioróżnorodności mikroorganizmów tworzących konsorcja, ale również analizę zmian zachodzących w wyniku sukcesji. W artykule przedstawiono metody kompleksowej analizy jakościowej, pozwalającej na zbadanie wpływu środowiska na wzrost komórek bakterii w błonach biologicznych oraz ich zróżnicowanie metaboliczne i fizjologiczne.

LC-ICP-MS w analizie specjacyjnej arsenu

Arsen jest toksycznym metaloidem, szeroko rozpowszechnionym w różnych systemach biologicznych i środowisku. Toksyczność arsenu zależy od jego formy chemicznej, jednak nieorganiczne formy specjacyjne arsenu są 100 razy bardziej toksyczne niż organiczne. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania techniki łączonej LC-ICP-MS w analizie specjacyjnej arsenu w próbkach pochodzenia biologicznego, jak również procedur postępowania z tego typu próbkami.

Oporność Pseudomonas aeruginosa na karbapenemy

Oporność patogenów na karbapenemy, uznawane za leki „ostatniej szansy”, stanowi poważny problem kliniczny dla współczesnej medycyny. Ponadto niewrażliwość na tę grupę antybiotyków przyczynia się do powstawania szczepów opornych również na inne dostępne leki.

WYDARZENIA

Wydarzenia

TELEOBIEKTYW

Alarm

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij