Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2014
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2014

Tematem wiodącym numeru są badania materiałowe. W wydaniu: Zakład Technologii Nawierzchni w Instytucie badawczym Dróg i Mostów, szybkie testy diagnostyczne, chemioterapia raka piersi, metody analizy DNA, nanotechnologie, wykorzystanie spektrometrii ICP-MS w badaniach materiałowych oraz bakterie żelazowe i bioługowanie. Polecamy przegląd twardościomierzy.

SPIS TREŚCI

Spis treści

AUDYT

Zakład Technologii Nawierzchni w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

Redakcja czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”, reprezentowana przez redaktor naczelną Justynę Ptasznik, odwiedziła dwa zakłady funkcjonujące w ramach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów: Zakład Technologii Nawierzchni oraz Zakład Diagnostyki Nawierzchni.

W laboratorium

Odpowiedzialność cywilna w laboratorium medycznym

Działalność laboratorium medycznego związana jest z ryzykiem i może stanowić podstawę do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez podmiot leczniczy i/lub personel medyczny. Jednym z rodzajów odpowiedzialności prawnej jest odpowiedzialność cywilna. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych związanych z odpowiedzialnością cywilną w laboratorium.

Meble i sprzęt laboratoryjny - nowe a używane

Współczesne laboratoria znacznie różnią się od tych budowanych jeszcze 2-3 dekady temu. Nowe technologie, informatyzacja, skomplikowane projekty badawcze sprawiły, iż obiekty te mają zupełnie inne potrzeby. Jednym z elementów, który przeszedł zmiany, są meble laboratoryjne, a także aparatura badawcza. Zakup wyposażenia laboratoryjnego powinien odzwierciedlać przyszłość i kierunek rozwoju prowadzonych badań. Wybór oferty przekłada się na proces przebiegu prac badawczych.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Szybkie testy diagnostyczne na polu walki

Detekcja i identyfikacja skażeń wywołanych przez czynniki biologiczne, chemiczne i radiologiczne w warunkach polowych jest zadaniem o wyjątkowym znaczeniu ze względu na brak odpowiedniej ilości czasu potrzebnego do przeprowadzenia analiz, braku zaplecza laboratoryjnego, a także pracy w warunkach silnego stresu. W obszarze zabezpieczenia medycznego państwa niezwykle istotne jest tworzenie grup tzw. szybkiego rozpoznania skażeń.

Chemioterapia raka piersi - efekty uwarunkowane genetycznie

Efekty chemioterapii raka piersi mogą zależeć od modyfikacji w genach białek uczestniczących w biotransformacji i transporcie leków, a także w genach związanych z naprawą DNA oraz apoptozą. Badania molekularne tych genów mogą być pomocne w selekcji pacjentów, którzy odniosą korzyść ze stosowanej terapii, lub pacjentów zagrożonych wysoką toksycznością leczenia.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Analiza termiczna a regeneracja termiczna zużytych mas formierskich – cz. II

Zagospodarowanie zużytych mas formierskich i rdzeniowych wytwarzanych w przemyśle odlewniczym jest aktualnie coraz większym problemem, głównie ze względów ekologicznych. Dlatego celowe wydaje się poszukiwanie metod zmierzających do minimalizacji nakładów na jego realizację.

Wykorzystanie spektometrii ICP-MS w badaniach materiałowych

W pracy przedstawiono kilka przykładów zastosowania spektrometrii ICP-MS w badaniach materiałowych: w farmacji, medycynie, materiałach o wysokiej czystości, paliwie jądrowym, przemyśle przewodnikowym i półprzewodnikowym, materiałach wybuchowych, jak również nanotechnologii. Inżynieria materiałowa wykorzystuje w technice ICP-MS to, co w niej najlepsze, a mianowicie ekstremalnie niskie poziomy wykrywalności i oznaczalności. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie komór reakcyjnych czy kolizyjnych, które pozwalają na eliminację interferencji izobarycznych.

Powierzchniowa modyfikacja nośnika krzemionkowego

Modyfi kacja powierzchni nośnika krzemionkowego wybranymi grupami funkcyjnymi pozwala na zwiększenie możliwości wiązania dodatkowych cząsteczek, a tym samym umożliwia wzrost potencjału aplikacyjnego takich materiałów. W niniejszym artykule przedstawiono sposób otrzymywania sfunkcjonalizowanych kul krzemionkowych z grupami aminowymi na powierzchni. Materiał otrzymano z wykorzystaniem metody zol-żel. Tak uzyskany proszek został skutecznie domieszkowany wybranymi nanocząstkami metali oraz barwnikami fl uorescencyjnymi.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Bioinsektycydy - przyjazne dla środowiska środki ochrony roślin

Na ogół przez pestycydy rozumie się środki chemiczne o szerokim spektrum działania biobójczego, zapewniające efektywne zwalczanie organizmów przynoszących poważne straty w gospodarce. Niestety, większość takich związków chemicznych ma charakter ksenobiotyków o szkodliwym działaniu na środowisko przyrodnicze. Alternatywą dla chemicznych pestycydów mogą być preparaty naturalne.

System Pseudalert® w nowoczesnej analityce wody

Pseudomonas aeruginosa to tlenowe bakterie oportunistyczne, których typowym siedliskiem są zbiorniki wody, systemy dystrybucji oraz złoża filtracyjne. Bakterie te są znane ze swych wyjątkowych zdolności adhezyjnych oraz odporności na środki dezynfekcyjne. Wykrywanie P. aeruginosa jest trudne ze względu na ich częste zmiany fenotypowe i genotypowe oraz występowanie mikroflory towarzyszącej. Technologia Zdefiniowanych Substratów zastosowana w teście Pseudalert® znacznie ułatwia ocenę jakości mikrobiologicznej wody w kierunku obecności P. aeruginosa.

PRZEGLĄDY PRODUKTÓW

Twardościomierze

WYDARZENIA

Wydarzenia

TELEOBIEKTYW

Dajmy im szansę

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij