Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 9-10/2014
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 9-10/2014

Centralne Laboratorium Celne – audyt. W wydaniu: leasing sprzętu medycznego, jakościowe i prawne aspekty użytkowania i nadzorowania sprzętu laboratoryjnego, nowe doustne leki przeciwzakrzepowe wyzwaniem dla laboratorium. Polecamy: diagnostyka mikrobiologiczna ran pogryzieniowych, trombocytoza w raku jajnika oraz leki z natury alternatywą wobec antybiotykoterapii.

Piśmiennictwo

PIŚMIENNICTWO

SPIS TREŚCI

Spis treści

AUDYT

Centralne Laboratorium Celne

Redakcja czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” reprezentowana przez redaktor naczelną Justynę Ptasznik odwiedziła Centralne Laboratorium Celne w Warszawie (CLC), które funkcjonuje od 1 października 1997 r.

W laboratorium

Leasing sprzętu medycznego

Laboratorium medyczne powinno mieć sprzęt zgodny z prawem oraz dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności. W laboratorium należy stosować wyroby medyczne, a ich zakup jest kosztowny. Celem artykułu jest przybliżenie podstaw prawnych umowy leasingu.

Jakościowe i prawne aspekty użytkowania i nadzorowania sprzętu laboratoryjnego

Właściwe użytkowanie sprzętu laboratoryjnego, w znacznym stopniu decyduje o poprawności wyniku końcowego, oznacza stosowanie się do szeregu wytycznych przedstawionych w przepisach prawa, w normach jakościowych, w dobrych praktykach, a także w zaleceniach producenta. W pracy dokonano przeglądu wybranych wymagań prawnych i jakościowych dotyczących postępowania ze sprzętem laboratoryjnym, zwrócono również uwagę na odpowiednią postawę laboratorium w zakresie tworzenia i przestrzegania procedur wewnętrznych.

Real-Time PCR w nauce i diagnostyce – możliwości aplikacyjne, analiza i interpretacja wyników

Technika Real-Time PCR jest jedną z podstawowych technik molekularnych wykorzystywanych zarówno w laboratoriach naukowych, jak i w laboratoriach diagnostycznych. Technika ta z roku na rok zdobywa coraz większą grupę użytkowników, rozszerzają się możliwości aplikacyjne oraz zakres badań wykonywanych w oparciu o PCR w czasie rzeczywistym. Cele niniejszego artykułu to: prezentacja możliwości zastosowania techniki Real-Time PCR w badaniach naukowych i diagnostyce (w szczególności w diagnostyce klinicznej), podstaw teoretycznych poszczególnych aplikacji, a także zasad analizy i interpretacji wyników.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Nowe doustne leki przeciwzakrzepowe – wyzwanie dla laboratorium

Problemy związane ze stosowaniem warfaryny były impulsem do poszukiwania leków bardziej bezpiecznych, które nie wymagałyby monitorowania w laboratorium. Dopuszczone do stosowania w Polsce trzy nowe doustne leki przeciwzakrzepowe należą do dwóch grup: bezpośrednich inhibitorów trombiny i czynnika Xa. Wprowadzenie tych leków na szeroką skalę stawia przed laboratoriami nowe wyzwania.

Diagnostyka mikrobiologiczna ran pogryzieniowych

Infekcje ran kąsanych mają charakter wielobakteryjny i są odzwierciedleniem flory bakteryjnej zasiedlającej błony śluzowe jamy ustnej i zęby sprawcy urazu. Najczęściej wymienianym bakteryjnym czynnikiem etiologicznym infekcji ran po pokąsaniu przez psa lub kota jest Pasteurella spp. Z uwagi na mieszaną etiologię zakażeń ran kąsanych fragmenty tkanek, treść z ropnia i aspiraty tkanki podskórnej są najbardziej wiarygodnym materiałem w ich diagnostyce mikrobiologicznej.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Zastosowanie metod termoanalitycznych w badaniach odlewniczych spoiw polimerowych

W artykule przedstawiono analizę lotnych produktów rozkładu nowych odlewniczych spoiw polimerowych BioCo przy zastosowaniu metody termograwimetrycznej (TG) sprzężonej on-line ze spektrometrią masową (MS). W zakresie temperatury 40-600°C stwierdzono sygnały dla małych mas cząsteczkowych, co świadczy o zachodzeniu procesu degradacji, fragmentaryzacji łańcuchów polimerowych i tworzeniu się małocząsteczkowych związków, w tym przede wszystkim H2O i CO2. Podczas degradacji prawdopodobnie powstają również rodniki alkilowe, na co wskazują sygnały MS. Przedstawiono wyniki badań emisji BTEX mas wiązanych spoiwami BioCo podczas procesu zalewania ciekłym żeliwem.

Instrumentalna analiza barwy produktów spożywczych

W publikacji przedstawiono zjawisko powstawania barwy oraz sposoby jej instrumentalnego wyznaczania podczas analizy produktów żywnościowych.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Wykorzystanie technik łączonych w analizie specjacyjnej próbek środowiskowych

Specjacja chemiczna jest ważna w dziedzinie ochrony środowiska, w badaniach toksykologicznych i analitycznych, dlatego że toksyczność, dostępność i reaktywność pierwiastków śladowych zależą od postaci chemicznej, w jakiej pierwiastek występuje. W ramach analityki specjacyjnej można wyróżnić oznaczanie substancji wytwarzanych przez ludzi i przez nich emitowanych do środowiska, a także analizę związków naturalnych, które powstają w wyniku przemian biochemicznych w organizmach żywych lub w środowisku.

Nowości aparaturowe i metodyczne w zakresie analizy specjacyjnej

W pracy przedstawiono rolę i znaczenie analizy specjacyjnej oraz technik łączonych we współczesnej analityce środowiskowej. Krótko omówiono najnowsze rozwiązania aparaturowe i metodyczne w tym zakresie oraz perspektywy rozwojowe analizy specjacyjnej w najbliższych latach.

PRZEGLĄDY PRODUKTÓW

Przegląd szaf chłodniczych i mroźniczych

WYDARZENIA

Kalendarium wydarzeń

TELEOBIEKTYW

Bezinteresowność popłaca

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij