Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2015
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2015

Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek Instytutu Technologii Drewna - audyt. W wydaniu: badania identyfikacyjne śladów biologicznych, układ homeostazy a nowotwór złośliwy, laboratorium medyczne w systemie opieki transgranicznej oraz projektowanie laboratoriów. Polecamy: nowoczesne techniki w badaniach korozyjnych, aktywne organosilany w składzie nowych materiałów antydrobnoustrojowych i antyadhezyjnych, nanotechnologia w produkcji żywności, żywność funkcjonalna oraz badania przemian atmosferycznej rtęci w pokrywie śnieżnej. 

SPIS TREŚCI

Spis treści

AUDYT

Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek Instytutu Technologii Drewna

Instytut Technologii Drewna (ITD) to jedyna w Polsce jednostka naukowobadawcza zajmująca się od 1952 roku w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowań, tworzenia nowych kompozytów opartych na tym surowcu i innymi problemami, często wynikającymi z praktyki gospodarczej.

W laboratorium

Laboratorium medyczne w systemie opieki transgranicznej

Laboratoria medyczne w Polsce mogą wykonywać odpłatnie usługi diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów z innych państw Unii Europejskiej w systemie opieki transgranicznej. Cena usługi musi być publicznie dostępna i taka sama jak dla polskiego pacjenta. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki nowego systemu opieki transgranicznej oraz możliwości i obowiązków laboratoriów medycznych z nim związanych.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Badania identyfikacyjne śladów biologicznych

Praca ma charakter przeglądowy. Przedstawia metody, które mogą mieć zastosowanie w kryminalistyce do wykrywania różnego rodzaju śladów biologicznych. Powyższe opracowanie omawia możliwości oraz ograniczenia zasadności ich stosowania szczególnie w dobie dynamicznego rozwoju technik opartych na analizie polimorfizmu DNA.

Układ hemostazy a nowotwór złośliwy

Choroba nowotworowa niezmiennie kojarzy się z zaburzeniami układu hemostazy. Wpływ rozwijającego się nowotworu na układ hemostazy powoduje najczęściej indukcję stanu nadkrzepliwości.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Nowoczesne techniki w badaniach korozyjnych

W artykule przedstawiono wybrane nowoczesne techniki stosowane w badaniach korozyjnych w celu określania zarówno przyczyn, mechanizmu, jak i skutków korozji. Przegląd technik stosowanych we współczesnych badaniach materiałów pod kątem zniszczeń korozyjnych uświadamia szybki rozwój metod badawczych.

Aktywne organosilany w składzie nowych materiałów antydrobnoustrojowych i antyadhezyjnych

Środowisko produkcyjne w przemyśle spożywczym - obecność wody, substancji odżywczych oraz początkowe zanieczyszczenie surowca – sprzyja tworzeniu się biofilmów na powierzchniach materiałów instalacyjnych. W artykule przeanalizowano nowe materiały antydrobnoustrojowe i antyadhezyjne zawierające aktywne organosilany.

Żywność funkcjonalna. Najważniejsze osiągnięcia w zakresie badań i wykorzystania

W wielu ośrodkach naukowych trwają badania ukierunkowane na poznanie mechanizmów działania składników żywności funkcjonalnej na poziomie ekspresji genetycznej, co stwarza możliwość precyzyjniejszego scharakteryzowania funkcji bioaktywnych składników diety z uwzględnieniem zmienności genetycznej populacji. Daje to w efekcie bardziej wiarygodne wyniki badań naukowych dotyczących wpływu bioaktywnych składników diety na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Dzięki temu rozwija się rynek żywności funkcjonalnej.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Badania przemian atmosferycznej rtęci w pokrywie śnieżnej

Badania polarne wykazują, że kluczowym czynnikiem kontrolującym przekształcenia rtęci w pokrywie śnieżnej jest radiacja słoneczna, zwłaszcza w paśmie UV-A i UV-B, wpływ emisji antropogenicznej oraz obecność substancji chemicznych o dużym potencjale oksydacyjno-redukcyjnym. W strefach klimatu umiarkowanego, gdzie dochodzi do utworzenia niestabilnej pokrywy śnieżnej, zagadnieniom tym nie poświęcono, jak dotąd, wystarczającej uwagi. Zimowe eksperymenty przeprowadzone w obszarze zurbanizowanym strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej miały na celu określenie wielkości stężeń rtęci w opadach śniegu oraz poznanie kierunków przemian i transportu rtęci w pokrywie śnieżnej w oparciu o ilościową analizę Hg (jonowej i zawieszonej) w wyizolowanych warstwach.

Normy dedykowane do analiz wód i ścieków oraz próbek gazowych i stałych z wykorzystaniem chromatografii jonowej

Analizy wód i ścieków, a także próbek gazowych i stałych stanowią zasadniczy zakres analiz próbek środowiskowych. Metody stosowane do tego rodzaju analiz muszą charakteryzować się odpowiednimi granicami oznaczalności, powtarzalnością, precyzją i dokładnością. Kryteria takie spełnia wiele procedur, w których wykorzystuje się chromatografię jonową, a kilkanaście zostało znormalizowanych i stanowią obecnie metody referencyjne. W pracy przedstawiono przegląd norm krajowych i międzynarodowych stosowanych do badania jakości wód, ścieków, a także próbek stałych i gazowych opartych o chromatografię jonową.

PRZEGLĄDY PRODUKTÓW

Przegląd produktów

Wstrząsarki laboratoryjne, młynki laboratoryjne, wirówki laboratoryjne

NOWOŚCI

Nowości sprzętowe

Zapraszamy do zapoznania się z nowym działem "Nowości sprzętowe".

WYDARZENIA

Konferencja firm DONSERV i BUCHI: „Oznaczanie białka metodami Kjeldahla, Dumas i NIR wraz z analizą błędów”

W dniach 18-19 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się Konferencja „Oznaczanie białka metodami Kjeldahla, Dumas i NIR wraz z analizą błędów” organizowana przez firmy DONSERV i BUCHI.

Sympozjum „Analiza termiczna – zaawansowane metody badań”

2 grudnia 2014 r. w siedzibie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie odbyło się sympozjum „Analiza termiczna – zaawansowane metody badań”.

Kalendarium wydarzeń marzec – kwiecień 2015 r.

TELEOBIEKTYW

A wizerunek?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij