Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 7-8/2015
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 7-8/2015

Life Science Park - Polska Dolina Biotechnologiczna - relacja z wizyty. W wydaniu: zagrożenia środowiska związane z eksploatacją gazu łupkowego, eksperymenty medyczne, wypadki w laboratoriach, wykrywanie krwi w śladach biologicznych. Polecamy: nie tylko BRCA - geny umiarkowanego ryzyka w raku piersi, istotne mechanizmy oporności pałeczek Gram-ujemnych na antybiotyki beta-laktamowe, drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisiae jako eukariotyczny organizm modelowy, oznaczanie białek metodą FTIR w produktach spożywczych i biotechnologicznych.

SPIS TREŚCI

Spis treści

W laboratorium

Life Science Park – Polska Dolina Biotechnologiczna

W Krakowie, w sąsiedztwie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieści się Life Science Park – mekka dla przedsiębiorców i naukowców rozwijających nauki przyrodnicze. Postanowiliśmy przyjrzeć się mu z bliska.

Eksperymenty medyczne w świetle prawa polskiego

Rozwój nauk medycznych związany jest z przeprowadzaniem eksperymentów medycznych. Każdego roku w Polsce przeprowadza się kilka tysięcy eksperymentów medycznych z udziałem człowieka. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki eksperymentów medycznych. W artykule przedstawiono podstawowe regulacje prawne dotyczące eksperymentów medycznych.

Wypadki w laboratoriach

W ostatnich latach znacząco zmniejszyły się liczba i ciężkość wypadków w laboratoriach. Stało się tak dzięki wprowadzeniu do powszechnego użytku wygodnych i dostępnych cenowo nowoczesnych urządzeń bezpieczeństwa, środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu laboratoryjnego, a także praktycznych instrukcji i procedur bezpieczeństwa. Nadal stosunkowo często ulegają wypadkom studenci, młodzi eksperymentatorzy, osoby niestosujące okularów ochronnych.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Wykrywanie obecności krwi w śladach biologicznych

Praca ma charakter przeglądowy. Przedstawia metody stosowane w kryminalistyce do wykrywania obecności krwi od XIX wieku po dzień dzisiejszy (testy katalityczne przebiegające ze zmianą barwy, testy katalityczne przebiegające z emisją światła, metody mikrokrystaliczne, spektrofotometryczne i spektroskopowe oraz metody immunochromatograficzne. Powyższe opracowanie omawia zasady działania analizowanych testów oraz ich ocenę z punktu widzenia praktycznego.

Nie tylko BRCA – geny umiarkowanego ryzyka w raku piersi

Ryzyko rozwoju procesu nowotworowego może być modulowane przez mutacje genetyczne bądź polimorfizmy wysokiej, umiarkowanej i niskiej penetracji. Choroba nowotworowa zatem niezmiernie rzadko jest efektem wystąpienia pojedynczej zmiany genetycznej, jest raczej rezultatem nagromadzenia określonych wariantów genów oraz ich wzajemną współzależnością. (artykuł dostępny w wersji ang.)

Czynniki zjadliwości Streptococcus pyogenes

Streptococcus pyogenes jest głównym patogenem człowieka odpowiedzialnym za wiele chorób, począwszy od nieskomplikowanych do poważnych, o przebiegu inwazyjnym i zagrażającym życiu człowieka. Ciężkie zakażenia tym drobnoustrojem są powodem wysokiej śmiertelności, często pomimo wdrożenia odpowiedniego leczenia. S. pyogenes ma bardzo złożony mechanizm zjadliwości. Ilustruje to fakt,że dla tego pategenu opisano ponad 60 czynników odpowiedzialnych za jego wirulencję. Białko M i paciorkowcowe toksyny pirogenne wydają się obecnie najważniejszymi i dlatego zostały omówione w niniejszym opracowaniu.

EHEC – jedna z „twarzy” Escherichia coli

Grupy bakterii określane jako enterokrwotoczne (EHEC), enterotoksygenne (VTEC) czy werotoksyczne (STEC) Escherichia coli, których źródłem są zanieczyszczone produkty żywnościowe, wywołują infekcje u ludzi. Zakażenia szczepami EHEC mają najczęściej charakter lokalnych epidemii. Najbardziej wskazanymi metodami przeciwdziałania zakażeniom są odpowiednie przygotowywanie posiłków lub/i zażywanie preparatów probiotycznych.

Istotne mechanizmy oporności pałeczek Gram-ujemnych na antybiotyki β-laktamowe

U pałeczek Gram-ujemnych do najważniejszych mechanizmów nabytej oporności na antybiotyki β-laktamowe należą zdolność do produkcji β-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) oraz karbapenemaz KPC, MBL i OXA-48. W opracowaniu omówiono wymienione mechanizmy i wskazania do ich wykrywania. Przedstawiono również metody wykrywania produkcji tych enzymów stosowane w rutynowych oznaczeniach w laboratoriach mikrobiologicznych.

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWE

Drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisiae jako eukariotyczny organizm modelowy – cz. I

Obecnie drożdże Saccharomyces cerevisiae są jednym z najczęściej wykorzystywanych na świecie eukariotycznych organizmów modelowych. Wybór ten związany jest z dużym podobieństwem wielu molekularnych procesów zachodzących w komórkach drożdży do komórek wyższych eukariontów. Zastosowanie modelu drożdżowego znacząco pogłębiło wiedzę w zakresie biologii molekularnej komórek eukariotycznych.

Oznaczanie białek metodą FTIR w produktach spożywczych i biotechnologicznych – cz. I

Białka należą do najważniejszych składników produktów spożywczych i biotechnologicznych, dlatego też tak istotny jest dobór odpowiedniej metody ich oznaczania ilościowego. Do najpopularniejszych należą metody oparte na detekcji atomów azotu oraz spektrofotometryczne. W artykule przedstawiono przegląd metod powszechnie stosowanych w analizie białek ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych systemów opartych na metodzie spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR) umożliwiającej szybką i dokładną analizę niewielkich ilości (< 1 mg) produktów zawierających białka. (artykuł dostępny w wersji ang.)

Technologie wytwarzania żywności funkcjonalnej i metodyki badania jej składu. Kierunki rozwojowe – cz. I

Obserwuje się rozwój technologii produkcji żywności w kierunku wzmocnienia funkcji jej składników. Można stwierdzić, że nastąpił coraz bardziej zauważalny postęp w dziedzinie nanotechnologii, której metody są przydatne w procesach produkcji żywności bezpiecznej, o dłuższym terminie przydatności do spożycia, podwyższonych walorach sensorycznych oraz z dodatkiem związków biologicznie aktywnych. Żywność wzbogaca się również w fitozwiązki wytwarzane na drodze syntezy z komórek roślinnych.

Metale ciężkie w żywności

Metale ciężkie należą do grupy chemicznych zanieczyszczeń żywności. Groźnymi przedstawicielami tej kategorii są: kadm, rtęć oraz ołów. Obecność wymienionych pierwiastków w żywności, nawet w ilościach śladowych, stanowi poważny problem dla zdrowia człowieka. Pomimo braku negatywnych objawów ze strony organizmu na skutek spożycia żywności skażonej metalami ciężkimi długotrwała ekspozycja na tego typu zanieczyszczenia powoduje poważne w skutkach konsekwencje zdrowotne. W artykule omówiono przykłady zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi oraz ich skutki dla organizmu ludzkiego.

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE

Zagrożenia środowiska związane z eksploatacją gazu łupkowego

Podczas eksploatacji gazu łupkowego stosowane są płyny szczelinujące zawierające w swoim składzie kilkaset różnego rodzaju związków chemicznych, z których większość może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. W celu ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko konieczne są identyfikacja tych substancji oraz określenie stopnia ich toksyczności. W pracy opisano najważniejsze rodzaje dodatków chemicznych stosowanych w płynach szczelinujących podczas wydobywania gazu łupkowego, ich właściwości i wpływ na środowisko. (artykuł dostępny w wersji ang.)

WYDARZENIA

W trosce o najwyższą jakość

Relacja z XXI Sympozjum Klubu Pollab (18-20 maja br.)

TELEOBIEKTYW

Nauka czy rytuał?

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij