Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 9-10/2015
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 9-10/2015

Zbliża się czas kompletnej miniaturyzacji - rozmowa z prof. dr. hab. inż. Jackiem Namieśnikiem. Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ - wizyty w laboratoriach. W wydaniu: zastosowanie bioinformatyki w fagoterapii, przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej, morskie osady denne. Polecamy: krew jako materiał diagnostyczny w toksykologii sądowej, clean rooms - podstawy do projektowania, amplifikacja kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych.

SPIS TREŚCI

Spis treści

ROZMOWA NUMERU

Zbliża się czas kompletnej miniaturyzacji

Wywiad z prof. dr. hab. inż. Jackiem Namieśnikiem, kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, przewodniczącym Komitetu Naukowego IX Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej oraz 58. Zjazdu Naukowego PTChem. „Miniaturyzacja, automatyzacja, pomiary zdalne”, czyli rozmowa o postępie, którego nie da się zatrzymać.

WIZYTA W LABORATORIUM

Sekwencjonowanie nowej generacji przyszłością genomiki – Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON

Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON jest samodzielną jednostką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ośrodek powstał na bazie projektu Unii Europejskiej, realizowanego do niedawna w Collegium Medicum. Prowadzone są w nim projekty naukowe bazujące na technologiach wysokoprzepustowych w obszarach genomiki, transkryptomiki i proteomiki. Ośrodek współpracuje z wieloma jednostkami badawczymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ – przestrzeń dla innowacji

We Wrocławiu, w Kampusie Pracze, 13 km od centrum miasta, w pobliżu obwodnicy autostradowej oraz lotniska, mieści się priorytetowa inwestycja naukowo-technologiczna tej części kraju. Zostaliśmy zaproszeni na jej otwarcie, które planowane jest na październik tego roku.

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE

Clean rooms – podstawy do projektowania

Projektowanie pomieszczeń czystych jest ściśle powiązane z uwarunkowaniami technologicznymi. Konieczność zachowania rozdzielenia środowisk, a także kontrola zanieczyszczenia mają kluczowe znaczenie. Przyjęte procedury postępowania muszą odzwierciedlać konieczność zachowania sterylności produktu, jak również gwarantować bezpieczeństwo pracowników, środowiska wewnętrznego i otoczenia.

Technologie wytwarzania żywności funkcjonalnej i metodyki badania jej składu – cz. II

Obserwuje się rozwój technologii produkcji żywności w kierunku wzmocnienia funkcji jej składników. Na podstawie studium literaturowego stwierdzono, że nastąpił coraz bardziej zauważalny postęp w dziedzinie nanotechnologii, której metody są przydatne w procesach produkcji żywności bezpiecznej, o dłuższym terminie przydatności do spożycia, podwyższonych walorach sensorycznych oraz z dodatkiem związków biologicznie aktywnych. Żywność wzbogaca się również w fitozwiązki wytwarzane na drodze syntezy z komórek roślinnych.

Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej – nowe trendy i rozwiązania

Metody chromatograficzne są powszechnie stosowane w laboratoriach kontrolno-pomiarowych i naukowobadawczych, a ich główne zalety to: szybkość, selektywność, dokładność i możliwość pełnej automatyzacji oznaczeń. Pełne wykorzystanie ich zalet jest możliwe wtedy, gdy próbki są odpowiednio przygotowane. W pracy podano najważniejsze informacje związane z przygotowaniem próbek ciekłych, stałych i gazowych do analizy chromatograficznej z podkreśleniem nowych trendów i rozwiązań. ARTYKUŁ DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI ANGLOJĘZYCZNEJ.

TECHNIKI LABORATORYJNE

Oznaczanie białek metodą FTIR w produktach spożywczych i biotechnologicznych – cz. II

Białka należą do najważniejszych składników produktów spożywczych i biotechnologicznych, dlatego też tak istotny jest dobór odpowiedniej metody ich oznaczania ilościowego. W artykule opisano metodę FTIR oraz możliwości jej zastosowania w oznaczaniu białek w produktach spożywczych i biotechnologicznych. W pracy zaprezentowano także wyniki oznaczenia białek w wybranych produktach spożywczych i suplementach diety. ARTYKUŁ DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI ANGLOJĘZYCZNEJ.

Zastosowanie bioinformatyki w fagoterapii – jak uczynić terapię fagową bezpieczną?

Istotne jest dopracowanie procedur dobierania poszczególnych fagów i przygotowywania preparatów stosowanych w fagoterapii, by była ona w pełni bezpieczna dla pacjenta. Jednym z najistotniejszych elementów tego procesu jest dokładne poznanie i przeanalizowanie materiału genetycznego bakteriofagów, co jest możliwe poprzez sekwencjonowanie ich genomów oraz analizy tych sekwencji z zastosowaniem narzędzi bioinformatycznych. Artykuł wprowadza w podstawowe zagadnienia dotyczące fagoterapii, skrótowo przedstawia aktualnie wykorzystywane metody sekwencjonowania oraz opisuje fundamentalne etapy analizy bioinformatycznej in silico.

Amplifikacja kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych – cz. I

Amplifikacja kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych stanowi ciekawą alternatywę wobec technik tradycyjnie wykorzystywanych w badaniach naukowych i w diagnostyce. W ciągu ostatnich kilkunastu lat opracowano wiele różnych metod powielania DNA i RNA w stałej temperaturze. Techniki te nie ustępują pod względem wielu parametrów klasycznej reakcji PCR, nawet technice real-time PCR, a niekiedy nawet je przewyższają. Cele niniejszego artykułu to: prezentacja technik izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych, wyjaśnienie zasady ich działania oraz prezentacja produktów diagnostycznych działających w oparciu o te techniki.

Drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisiae jako eukariotyczny organizm modelowy – cz. II

Odpowiedź komórkowa na uszkodzenia DNA jest niezwykle podobna pomiędzy komórkami drożdży oraz wyższymi eukariontami. Drożdże Saccharomyces cerevisiae są użytecznym modelem w badaniach wielu molekularnych mechanizmów, w tym działania nowych chemioterapeutyków. Na modelu drożdżowym możliwe jest prowadzenie bardzo szczegółowych i ciekawych badań nad cyklem komórkowym.

Morskie osady denne – aplikacyjny potencjał morskich bakterii

Część z mikroorganizmów morskich potrafi przetrwać w antropogenicznie zanieczyszczonych wodach i ujawnia niezwykłe szlaki kataboliczne w biodegradacji różnych trudno rozkładających się związków chemicznych. To daje możliwość ich zastosowania m.in. w ochronie środowiska i bioremediacji skażonych środowisk. Ponadto morskie mikroorganizmy, szczególnie bakterie, mogą być źródłem specyficznych enzymów, inhibitorów i innych cennych bioaktywnych związków wykorzystywanych w biotechnologii, rolnictwie i rybołówstwie oraz w przemyśle.

Krew jako materiał diagnostyczny w toksykologii sądowej

Analiza toksykologiczna może być wykonywana dla każdego rodzaju próbki, jednak najczęstszym materiałem do badań toksykologicznych jest krew, nierzadko analizowana wraz z innymi płynami ustrojowymi, a w przypadku toksykologii sądowej – tkankami pobranymi w czasie sekcji zwłok. Obecnie jednym z najważniejszych zadań leżących w sferze zainteresowania toksykologa sądowego jest analiza substancji uzależniających.

PRAWO I ZARZĄDZANIE

Nowe zasady w zakresie badań profilaktycznych pracowników

Pracownicy mają obowiązek poddawać się badaniom profilaktycznym. Dotyczą one także pracowników wszystkich rodzajów laboratoriów. Od kwietnia 2015 r. zmieniły się przepisy dotyczące badań profilaktycznych. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie badań profilaktycznych pracowników.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Ludzie dobrej woli

WYDARZENIA

Targi ACHEMA – światowe centrum innowacji

Międzynarodowe Targi Inżynierii Chemicznej, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Achema odbyły się 15-19 czerwca 2015 roku we Frankfurcie nad Menem. W najważniejszej europejskiej wystawie technik chemicznych, laboratoryjnych, sprzętu kontrolno-pomiarowego i biotechnologii uczestniczyła redakcja „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego”.

Sprawozdanie z IX Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej

IX Konferencja Polskiej Chemii Analitycznej rozpoczęła się oficjalnie wczesnym popołudniem 6 lipca w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej. W kolejnych dniach liczne, jak na te porę roku, bo kilkusetosobowe, grono uczestników spotkało się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w nowym kampusie Morasko.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij