Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 11-12/2015
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 11-12/2015

Jak dbać o bezpieczeństwo wody w świetle zmian prawnych - rozmowa z mgr inż. Barbarą Mulik. Nowa era w badaniu jakości wody - relacja z wizyty w Wydziale Badania Wody GPW SA. W wydaniu: amplifikacja kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych, zapewnienie jakości wyników badań w laboratoriach mikrobiologicznych. Polecamy: medycznie wspomagana prokreacja według nowej ustawy, bakterie Asaia sp. jako niebezpieczeństwo w przemyśle wód mineralnych i napojów (artykuł w j. angielskim). 

SPIS TREŚCI

Spis treści

ROZMOWA NUMERU

Jak dbać o bezpieczeństwo wody w świetle zmian prawnych

Rozmowa z mgr inż. Barbarą Mulik, członkiem Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, doradcą ds. bezpieczeństwa i jakości wody, na temat bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę w odniesieniu do zmian prawa unijnego i polskiego.

WIZYTA W LABORATORIUM

Nowa era w badaniu jakości wody

Nową siedzibę Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. otwarto 30 września na terenie parku technologicznego „EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo” w Katowicach. W ramach laboratorium działają 4 pracownie – badań mikrobiologicznych, hydrobiologicznych, sensorycznych i fizyczno-chemicznych (19 pomieszczeń).

PRAWO I ZARZĄDZANIE

Zapewnienie jakości wyników badań w laboratoriach mikrobiologicznych

Każdy wynik badania mikrobiologicznego, niezależnie od sposobu, w jaki został uzyskany, należy poddać ocenie pod kątem wiarygodności, ponieważ gdy nie ma pewności co do jego zgodności ze stanem faktycznym, istnieje duże ryzyko wydania wyniku fałszywego, co może być równoznaczne z niepowodzeniem terapeutycznym lub zwolnieniem do obrotu produktów zagrażających zdrowiu czy wręcz życiu konsumentów. Każde laboratorium powinno mieć wdrożony program kontroli jakości obejmujący wszystkie czynniki mogące wpływać na końcowy wynik analizy mikrobiologicznej od warunków, poprzez stosowane odczynniki, materiały i sprzęt, metody badania, aż po kompetencje personelu.

Medycznie wspomagana prokreacja według nowej ustawy

Od 1 listopada 2015 r. obowiązuje w Polsce Ustawa o leczeniu niepłodności. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych, wybranych regulacji prawnych dotyczących medycznie wspomaganej prokreacji.

Zasady kształtowania pomieszczeń do laboratoryjnej hodowli roślin do badań GMO

Zasady kształtowania pomieszczeń do laboratoryjnej hodowli roślin do badań GMO zostały zunifikowane dla całego obszaru Unii Europejskiej. Podstawowe wytyczne umieszczono w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego, Normach Europejskich, a także w rozwiązaniach legislacyjnych państw członkowskich. Innym kluczowym elementem właściwego kształtowania tych pomieszczeń jest ich dostosowanie do stopnia ryzyka prowadzonych badań.

TECHNIKI I BADANIA LABORATORYJNE

Bakterie Asaia sp. – niebezpieczeństwo w przemyśle wód mineralnych i napojów

Naturalnym środowiskiem dla bytowania bakterii octowych z rodzaju Asaia są: tropikalne kwiaty, owoce oraz owady. Jednak najnowsze badania świadczą o występowaniu tych bakterii w smakowych wodach mineralnych, w których tworzą zmętnienia lub kłaczkowate struktury. Ponadto najnowsze dane literaturowe opisują izolowanie tych bakterii z materiału klinicznego osób przewlekle chorych. Diagnostyka bakterii z rodzaju Asaia jest trudna. Wyniki konwencjonalnych testów biochemicznych często klasyfikują je z 78,7-proc. prawdopodobieństwem jako rodzaj Pasteurella sp. Diagnostykę bakterii Asaia sp. należy prowadzić w systemie polifazowym, charakteryzującym izolaty zarówno pod względem morfologicznym, fizjologicznym, biochemicznym, jak i genetycznym. (ARTYKUŁ DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI ANGLOJĘZYCZNEJ)

Karbaminian etylu – niebezpieczny składnik żywności

Karbaminian etylu (EC), zwany uretanem, występuje w napojach alkoholowych, bezalkoholowych oraz innych produktach spożywczych wytwarzanych z udziałem drobnoustrojów (chleb, sery, jogurt, kiszona kapusta). Badania na zwierzętach dowiodły kancerogennego działania karbaminianu etylu. Ryzyko występowania nadmiernych ilości tego związku dotyczy głównie wódek naturalnych (okowit, brandy), produkowanych ze spirytusów otrzymywanych z owoców zawierających glikozydy cyjanogenne. W artykule scharakteryzowano karbaminian etylu oraz jego prekursory, omówiono także metody ograniczania jego zawartości w napojach alkoholowych.

Amplifikacja kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych – cz. II

W ofercie wielu firm na całym świecie znajdziemy produkty działające w oparciu o amplifikację kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych. Wśród nich znajdują się zestawy odczynników przeznaczone do badań naukowych, a także szeroka gama testów przeznaczonych głównie do diagnostyki wirusologicznej i bakteriologicznej. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie zasady działania poszczególnych technik izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych, a także prezentacja produktów diagnostycznych działających w oparciu o te techniki.

Metody oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów

Oznaczanie i interpretacja lekowrażliwości drobnoustrojów chorobotwórczych na leki jest jednym z najważniejszych etapów działań podejmowanych przez kliniczne laboratoria diagnostyki mikrobiologicznej. Współczesne laboratorium mikrobiologiczne posiada możliwość oznaczania lekowrażliwości różnymi metodami. Do dostępnych metod zapewniających powtarzalność i wiarygodność otrzymywanych wyników należą metody dyfuzyjno-krążkowa i rozcieńczeń antybiotyku w podłożu.

Wybrane metody w ocenie efektywności procesu bioremediacji związków ropopochodnych

Aktywność mikrobiologiczna zależy od wielu czynników biologicznych oraz fizykochemicznych. Dlatego bardzo ważne jest obserwowanie oraz kontrolowanie zmian w przemianach związków organicznych i w liczebności drobnoustrojów w skażonej glebie. W niniejszym artykule przedstawiono techniki stosowane w procesie bioremediacji zarówno in situ, jak i ex situ, a także opisano wybrane metody kontrolowania przemian biologicznych w skażonej glebie związkami ropopochodnymi.

Badanie zawartości metali i metaloidów w Rawie

W pracy przedstawiono krótką historię Rawy oraz próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy ten ciek płynący przez „serce” śląskiej aglomeracji to ściek czy rzeka. Wody Rawy badano na zawartość metali i metaloidów, wykorzystując spektrometrię ICP-MS.

Badania laboratoryjne odlewniczych mas formierskich

W artykule zostały przedstawione stosowane laboratoryjne metody pomiaru wybijalności mas. Zaproponowano nową metodę oceny tej właściwości, której zalety wykazano, testując zmodyfikowane przez autorów odlewnicze masy formierskie z uwodnionym krzemianem sodu. Masy te cechuje mała szkodliwość dla środowiska, niestety ich wady to zła wybijalność oraz mała zdolność do regeneracji mechanicznej.

Herbatki zdrowotne – czy naprawdę lecznicze?

W pracy przedstawiono najważniejsze informacje związane ze spożywaniem różnego rodzaju herbat, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „herbat zdrowotnych”. Ich dostępność i spożycie w Polsce szybko rośną, co niewątpliwie związane jest z intensywną kampanią promocyjną i modą na „zdrowe odżywianie”. W artykule opisano zalety i ograniczenia związane z piciem tego rodzaju herbat.

FELIETON NIEDZICKIEGO

A nekrolog będzie piękny

WYDARZENIA

Kalendarium wydarzeń

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij