Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 5-6/2016
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 5-6/2016

Temat numeru: Metody analizy aminokwasów w produktach biotechnologicznych. Wizyta w laboratorium: Wiedza i technologia w jednym miejscu - laboratoria BioNanoParku. W wydaniu: konflikt matczyno-płodowy w zakresie antygenów płytek krwi, wybrane folie polisacharydowe, urlopy przysługujące pracownikom, współpraca nauki z biznesem w projektach B+R. Polecamy: drzewa filogenetyczne jako przydatne narzędzie w procesie identyfikacji mikroorganizmów, metody termicznego zagospodarowania osadów komunalnych w obliczu zakazu ich składowania oraz przegląd pipet i końcówek do pipet. 

SPIS TREŚCI

Spis treści

TEMAT NUMERU

Metody analizy aminokwasów w produktach biotechnologicznych

Analiza chemiczna produktów żywnościowych lub biotechnologicznych wymaga dokładnych metod analitycznych, pozwalających zarówno na jakościową, jak i ilościową charakterystykę profili aminokwasowych. Do najczęściej wykorzystywanych metod należą: wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia cienkowarstwowa (TLC), elektroforeza kapilarna oraz chromatografia cieczowa z użyciem kolumn kapilarnych – mikro-LC. Artykuł stanowi przegląd metod i technik stosowanych w celu oznaczania aminokwasów w próbkach złożonych. Publikacja dostępna również w wersji anglojęzycznej.

TECHNIKI I BADANIA LABORATORYJNE

Drzewa filogenetyczne jako przydatne narzędzie w procesie identyfikacji mikroorganizmów - cz. I

Badając nowe środowiska, coraz częściej znajdujemy nowe gatunki, których nie jesteśmy w stanie prostymi metodami mikro- i makroskopowymi czy też biochemicznymi zaliczyć do żadnej ze znanych nam grup. Bardzo często znajdujemy się również w sytuacji, w której musimy szybko oznaczyć grupę mikroorganizmów co do gatunku i określić ich wzajemne pokrewieństwo oraz zidentyfikować przynależność gatunkową. Bardzo dobrym i szybkim sposobem na rozwiązanie tych naukowych wyzwań jest wykorzystanie genetyki do szybkiej i pewnej identyfikacji badanych szczepów. W efekcie możemy stworzyć drzewo filogenetyczne, które jest wizualizacją analizy porównawczej badanych przez nas sekwencji oraz niesie ze sobą wiele informacji na temat podobieństwa badanych organizmów oraz ewolucyjnych zależności pomiędzy nimi. Artykuł dostępny również w wersji anglojęzycznej.

Konflikt matczyno-płodowy w zakresie antygenów płytek krwi

W ostatnich latach Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie podjął działania profilaktyczne mające na celu identyfikację kobiet ciężarnych, narażonych na najcięższy i najczęstszy konflikt płytkowy spowodowany przeciwciałami anty-HPA-1a.

Metody termicznego zagospodarowania osadów komunalnych w obliczu zakazu ich składowania

1 stycznia 2016 r. zaczął obowiązywać zakaz składowania komunalnych osadów ściekowych na składowiskach odpadów. Prowadzona w latach 2001-2015 modernizacja i budowa nowych oczyszczalni ścieków spowodowała dynamiczny wzrost ilości wytwarzanych osadów ściekowych. Aktualnie ich ilość kształtuje się na poziomie powyżej 500 tys. Mg s.m. i zakładany jest jej dalszy wzrost, choć z pewnością nie tak znaczący, jak przewidywano jeszcze parę lat temu.

Wybrane folie polisacharydowe – charakterystyka

Akumulacja znacznej ilości syntetycznych materiałów, które nie ulegają biodegradacji, powoduje wiele poważnych ekologicznych i ekonomicznych problemów. Zbyt duża konsumpcja tych tworzyw powoduje problem ich utylizacji. Po pierwsze, recykling jest bardzo drogi, a po drugie, ich składowanie jest długotrwałe. Ludzie na własną odpowiedzialność i z ogromnymi negatywnymi skutkami dla środowiska palą tworzywa sztuczne. Dlatego biodegradowalne materiały mogą być odpowiednim rozwiązaniem. W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę folii na bazie polisacharydów stosowanych do pakowania i powlekania żywności.

WIZYTA W LABORATORIUM

Wiedza i technologia w jednym miejscu – laboratoria BioNanoParku

Technopark Łódź jest kolejnym punktem na mapie Polski, w którym biznes spotyka się z nauką. Dzięki kompleksowej ofercie badawczo-wdrożeniowej umożliwia skuteczny transfer wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami. Redakcja „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego” odwiedziła laboratoria BioNanoParku – kompleksu funkcjonującego w ramach Technoparku Łódź.

Izotopowe metody autentykacji – szybsza weryfikacja, wyższa skuteczność

Rozmowa z mgr inż. Kamilą Klajman, managerem Laboratorium Autentykacji Produktów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Nowoczesne pipety

Katalizatorem innowacyjnych rozwiązań pipet oraz wszystkich urządzeń laboratoryjnych są współczesne badania oraz rosnące wymagania naukowców. Producenci dążą do doskonałości, by ułatwić i jednocześnie przyspieszyć pracę laboranta.

PIPETY I KOŃCÓWKI DO PIPET

PRAWO I ZARZĄDZANIE

Efektywna współpraca nauki z biznesem w projektach B+R

W artykule poruszono praktyczne aspekty przygotowania współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorcą. Położono nacisk na kwestie organizacyjne oraz wymieniono ryzyka przygotowania projektów badawczo-rozwojowych. Ponadto przybliżono etapy rozwoju technologii oraz rolę naukowca i przedsiębiorcy w procesie transferu technologii.

Urlopy przysługujące pracownikom – prawo pracy w laboratorium

Pracownicy w Polsce mają prawo do różnego rodzaju urlopów. Przede wszystkim każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Celem artykułu jest przedstawienie poszczególnych rodzajów urlopów uregulowanych w Kodeksie pracy.

WYDARZENIA

Pierwsza konferencja „Laboratorium” zakończona sukcesem!

Blisko 100 uczestników oraz dwa dni inspirujących prelekcji połączonych ze zwiedzaniem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ – w taki sposób zostanie zapamiętana konferencja „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych – technologie, jakość, finansowanie”. Pierwsza, lecz z pewnością nie ostatnia konferencja organizowana przez redakcję „Laboratorium” odbyła się 10-11 marca we Wrocławiu.

Targi EUROLAB 2016 – okazja do spotkań nauki z biznesem i świętowania jubileuszu

Tegoroczne 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EUROLAB oraz 5. Targi Techniki Kryminalistycznej CRIMELAB były okazją do wysłuchania wielu ciekawych wykładów podczas organizowanych konferencji w ramach wydarzenia, zapoznania się z najnowszą ofertą rynkową prezentowaną przez obecne tam firmy i wielu rozmów.

Chromatografia jonowa i techniki pokrewne

Wysoki poziom wygłaszanych referatów, przedstawiciele świata Nauki z różnych krajów oraz duże zainteresowanie konferencją „Chromatografi a jonowa i techniki pokrewne” pokazują, że to międzynarodowe spotkanie jest ważnym punktem polskiej analityki chemicznej.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Wyciągnijmy wnioski

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij