Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 9-10/2016
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 9-10/2016

Temat numeru: profile molekularne raka piersi. Wizyta w laboratorium: "Chemia i symulacja medyczna w jednym miejscu - laboratoria suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego". W wydaniu: rola układu białka C w procesach hemostazy, organizmy modelowe ważne dla rozwoju biologii i medycyny, modyfikowana lub kontrolowana atmosfera w przechowalnictwie żywności. Polecamy: genotypowanie jako przykład diagnostyki molekularnej, pomiar ATP w kontroli higieny produkcji, wentylacja – ważny element w kontekście energooszczędności laboratoriów, przegląd wag laboratoryjnych.

SPIS TREŚCI

Spis treści

TEMAT NUMERU

Profile molekularne raka piersi

Rak piersi to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet, a skuteczność jego leczenia zależy od doboru odpowiedniej terapii antynowotworowej. Badania profili ekspresji genów umożliwiły wyodrębnienie podtypów molekularnych raka piersi, co ma znaczenie predykcyjne, gdyż określenie molekularnego podtypu raka piersi ma na celu wyodrębnienie chorych, u których dany rodzaj terapii odniesie najlepsze skutki lecznicze.

TECHNIKI I BADANIA LABORATORYJNE

Czynnik XII – nowa szansa zapomnianego białka

Czynnik XII ulega aktywacji przy udziale proteaz oraz na powierzchniach obdarzonych ładunkiem ujemnym. W formie aktywnej aktywuje czynnik XI oraz wpływa na wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych. Poprzez oddziaływanie na receptor dla urokinazowego aktywatora plazminogenu uczestniczy w procesie fibrynolizy.

Organizmy modelowe w rozwoju biologii i medycyny na przykładzie muszki owocowej

Badania na organizmach modelowych, takich jak muszka owocowa, zarówno te prowadzone w przeszłości, jak i te aktualne, są niezwykle istotne w naukach podstawowych, jak również w innych dziedzinach biologii, medycyny oraz szeroko pojętego środowiska.

Genotypowanie jako przykład diagnostyki molekularnej

Badania wykonywane metodą diagnostyki molekularnej są niezwykle precyzyjne. Umożliwiają wczesne wykrycie określonych czynników chorobotwórczych, co z kolei pozwala na sprecyzowanie diagnozy i niezwłoczne wprowadzenie działań terapeutycznych. Szybki rozwój diagnostyki molekularnej sprawił, że obecnie dostępny jest szereg technik diagnostycznych. Wybór techniki zależy od analizowanego problemu (wykrywanie, identyfikacja, typowanie, badania taksonomiczne oraz filogeneza). Metody diagnostyki molekularnej mogą być stosowane w sposób bezpośredni oraz pośredni.

Układ białka C – jego rola w procesach hemostazy

Białko C jest zależnym od witaminy K inhibitorem aktywnych czynników V i VIII. Bierze także udział w regulacji procesów fibrynolizy oraz wykazuje działanie cytoprotekcyjne, antyapoptotyczne i przeciwzapalne.

Pomiar ATP w kontroli higieny produkcji

Bioluminescencyjny pomiar ATP jest obecnie wykorzystywany w wielu branżach przemysłu spożywczego do kontroli higieny produkcji. Metoda oznaczenia jest oparta na reakcji enzymatycznej, której przebieg zależy od warunków fizykochemicznych środowiska reakcji. Artykuł opisuje czynniki, które w istotny sposób wpływają na wynik pomiaru luminometrycznego.

Modyfikowana lub kontrolowana atmosfera w przechowalnictwie żywności

Klasyczny sposób przechowywania żywności w stanie schłodzonym jest najbardziej powszechną oraz najtańszą metodą krótkotrwałego zabezpieczenia produktów. Przy czym efekt utrwalający jest tu bardzo ograniczony. Już po krótkim czasie przechowywania żywności zachodzi w niej szereg niekorzystnych zmian, wynikających ze współdziałania czynników takich jak: mikroflora patogenna, aktywność enzymów, oddziaływanie tlenu. W rezultacie obserwuje się utratę jędrności, jełczenie oksydatywne tłuszczu lub zmianę barwy. Większość wymienionych niekorzystnych zmian można wyeliminować, stosując pakowanie lub przechowywanie produktów w zmienionym składzie atmosfery gazowej. W ramach tego stosowane są techniki pakowania z użyciem modyfikowanej atmosfery (MA) lub przechowywania w kontrolowanej atmosferze (CA). W artykule opisano istotę obydwu technik przechowywania produktów, scharakteryzowano gazy stosowane w technice MA oraz CA. Ponadto omówiono wady i zalety stosowania wymienionych technologii.

INFRASTRUKTURA I TECHNOLOGIE

Wentylacja – ważny element w kontekście energooszczędności laboratoriów

Koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne budynków stanowią zwykle znaczący udział w budżecie firm i instytucji. Energooszczędność i efektywność ekonomiczną współcześnie projektowanych obiektów można osiągnąć tylko dzięki zaangażowaniu w proces projektowania wszystkich branż oraz inwestora i użytkowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku laboratoriów, w których to wymagania technologii, ale również często wymagania samych użytkowników, mogą odgrywać znaczącą rolę dla wielkości projektowanych systemów wentylacji, które we współczesnym budownictwie mogą pochłaniać nawet do 90% całkowitej energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia. W artykule przedstawiono charakterystykę systemów wentylacji laboratoriów oraz zwrócono uwagę na wpływ użytkowników i inwestora na ich koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

WIZYTA W LABORATORIUM

Chemia i symulacja medyczna w jednym miejscu – laboratoria suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód powstał dwanaście lat temu w przygranicznym mieście Suwałki w północno-wschodniej części Polski. Głównym zadaniem suwalskiego Parku jest praktyczne łączenie nauki ze światem biznesu. Park, jako Akredytowany Ośrodek Innowacyjności, umożliwia transfer technologii oraz prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej i inwestowania. Nowoczesny budynek wyposażony jest między innymi w doskonale zaopatrzone przestrzenie biurowe, Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze, Inkubator Technologiczny oraz laboratoria badawczo-rozwojowe: Laboratorium Platforma Multimedialna, Centrum Energii Odnawialnej, Laboratorium Badania Produktu Chemicznego oraz Centrum Symulacji Medycznych.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Podstawowe i niezbędne zasady ważenia

Przeglądając dostępne materiały o wagach laboratoryjnych, dochodzimy do wniosku, że pomimo ogromnej różnorodności dostępnych na rynku urządzeń pewne zasady ich obsługi pozostają niezmienne. Więcej na ten temat w artykule wprowadzającym do przeglądu wag laboratoryjnych.

Wagi laboratoryjne

PRAWO I ZARZĄDZANIE

Efektywne i właściwe przechowywanie materiałów niebezpiecznych

Wymagania stawiane bezpiecznej pracy laboratoryjnej wyznaczane są na podstawie indywidualnych potrzeb i okoliczności. Wiedza na temat specyfikacji technicznej szaf bezpieczeństwa jest istotna podczas planowania laboratorium.

Kary umowne w praktyce laboratoryjnej

Kara umowna pełni funkcje odszkodowawczo-kompensacyjne, stymulujące dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania, a także represyjne. Jej istotą jest obciążenie obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł szkodę.

WYDARZENIA

ECB 2016. Na takie wydarzenie czekał polski świat nauki

Blisko 1000 uczestników z 63 krajów, wykłady uznanych ekspertów, 25 sympozjów oraz ponad 200 mniejszych paneli – tak można podsumować Europejski Kongres Biotechnologiczny, który odbył się 3-6 lipca w Krakowie.

Międzynarodowe sympozja ExTech’2016 oraz ISSS’2016 – sprawozdanie

Wydarzenia sprzyjały zaprezentowaniu najnowszych osiągnięć, nawiązaniu współpracy i wymianie doświadczeń naukowców, a także stworzeniu platformy do konsultacji kluczowych trendów wraz z przedstawicielami przemysłu.

Kalendarium wydarzeń

FELIETON NIEDZICKIEGO

…nie całkiem…

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij