Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 9-10/2017
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 9-10/2017

Temat numeru: techniki mikroskopowe w badaniach biologicznych. W wydaniu: Nauka ma korzenie w tradycji - wywiad z prof. dr. hab. inż. Pawłem Kafarskim; zastosowanie NGS i GWAS w diagnostyce i prognozowaniu chorób hematologicznych; chromatografia jonowa w badaniach biomedycznych; wewnątrzlaboratoryjna kontrola badań. Polecamy: postępowanie z odpadami chemicznymi (Instrukcje i Procedury); oznaczanie glinu w ekosystemie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz relację z wizyty w laboratoriach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

SPIS TREŚCI

Spis treści

WYWIAD

Nauka ma korzenie w tradycji

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Pawłem Kafarskim, przewodniczącym Komitetu Naukowego 60. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

TEMAT NUMERU

Techniki mikroskopowe w badaniach biologicznych

Opracowanie prezentuje przykładowe wykorzystanie różnych technik mikroskopowych do obrazowania obiektów biologicznych. W przykładach zobrazowano komórki bakterii oraz komórki zwierzęce, a także ludzkie płytki krwi oraz nicienia Ceanorhabditis elegans. Do uzyskania obrazów wykorzystano techniki mikroskopii optycznej, w tym fluorescencyjnej, a także skaningowej mikroskopii elektronowej, transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz mikroskopii sił atomowych. Artykuł dostępny również w wersji anglojęzycznej.

TECHNIKI I BADANIA LABORATORYJNE

Zastosowanie NGS i GWAS w diagnostyce i prognozowaniu chorób hematologicznych

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny rozwój diagnostyki laboratoryjnej w kierunku diagnostyki spersonalizowanej. W pracy przedstawiono nowoczesne metody molekularne, ich praktyczne zastosowanie we współczesnej diagnostyce chorób hematologicznych oraz perspektywy wykorzystania tych metod w przyszłości.

Chromatografia jonowa w badaniach farmaceutycznych i biomedycznych

Chromatografia jonowa poza rutynowymi zastosowaniami w ocenie jakości wód i ścieków jest coraz częściej wykorzystywana w badaniach bardziej złożonych próbek, takich jak próbki żywności czy próbki farmaceutyczne bądź biomedyczne. Miarodajność wyników w przypadkach takich analiz ma szczególne znaczenie, ponieważ chodzi o zdrowie i życie ludzi. W pracy przedstawiono możliwości zastosowań chromatografii jonowej z różnymi metodami detekcji w badaniach m.in. produktów farmaceutycznych oraz płynów ustrojowych.

Mycie i dezynfekcja szkła laboratoryjnego

Znajomość właściwości fizycznych i chemicznych zabrudzeń szkła laboratoryjnego ma szczególne znaczenie dla przebiegu procesu mycia i wyboru środków myjących.

Oznaczanie glinu w ekosystemie Wielkopolskiego Parku Narodowego

W pracy przedstawiono wyniki badań oznaczeń glinu we frakcji rozpuszczalnej w wodzie w próbkach roślin jeziornych, osadów dennych i gleb z terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prowadzone badania pozwoliły na określenie profilu stężeń labilnej formy glinu w badanych komponentach ekosystemów jeziornych. Ponadto przeprowadzono modelowanie chemiczne występujących form glinu przy wykorzystaniu programu Mineql oraz wykonano analizę specjacyjną form glinu w układzie analitycznym HPLC-UVVIS w badanych próbkach. Stwierdzono dominację form fluoroglinowych w częściach badanych roślin jeziornych, zarówno w badaniach modelowych, jak i w próbkach rzeczywistych.

Nanokrzemionka – bioperspektywa i potencjał przemysłowy – cz. I

W ostatnich latach szczególną uwagę poświęca się cząstkom o wymiarach nano, które mają szeroki zakres zastosowań w przemyśle spożywczym, medycznym, ceramicznym i innych. Jedną z takich nanocząstek jest nanokrzemionka, której synteza biometodami zyskuje coraz większe zainteresowanie ze względu na ich ekonomiczność oraz neutralność wobec środowiska. W niniejszej publikacji przedstawiono formy występowania nanokrzemionki wykorzystywane podczas biokonwersji roślin, które są bogate w ten cenny składnik. Zaprezentowano również mechanizm jej biopozyskiwania w porównaniu z metodami chemicznymi i fizycznymi.

INSTRUKCJE I PROCEDURY

Postępowanie z odpadami chemicznymi

Właściwe postępowanie z odpadami, tj.: wstępna ich segregacja, identyfikacja, przechowywanie oraz prowadzenie przejrzystej dokumentacji, powinno być stałym elementem dobrej praktyki laboratoryjnej.

WIZYTA W LABORATORIUM

Interdyscyplinarność badań sposobem na sukces – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego to międzywydziałowa jednostka, która jest wspólną przestrzenią badawczą biologów i chemików, gdzie realizowane są projekty interdyscyplinarne na pograniczu wielu dziedzin nauki.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

etiCALLS - klucz do lepszego procesu identyfikacji w laboratorium

Etifoft: Dynamicznie rozwijający się rynek w Polsce zachęcił nas do stworzenia nowej odsłony programu etiCALLS i zaoferowania go rodzimym laboratoriom. Jego atuty doceniły już m.in. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To właśnie tutaj pracuje wiele naszych systemów usprawniających pracę laborantów. Automatyczny proces identyfikacji, intuicyjne, dedykowane oprogramowanie, precyzyjna drukarka, czytnik kodów, odpowiednio dobrane etykiety i taśma do nadruku – wszystko to sprawia, że eliminowane są błędy i pomyłki powstające przy oznaczaniu badanego materiału.

WIZYTA W LABORATORIUM

Najnowsze technologie i wiedza ekspercka – laboratorium Pro-Environment Polska

Laboratorium aplikacyjno-szkoleniowe Pro-Environment Polska to miejsce, w którym biznes spotyka się z nauką. Realizacja podstawowych celów działalności laboratorium, takich jak prowadzenie wielopoziomowych szkoleń oraz opracowywanie i wdrażanie nowych metod pomiarowych, jest możliwa dzięki połączeniu innowacyjnej aparatury pomiarowej i wiedzy eksperckiej.

PRAWO I ZARZĄDZANIE

Wewnątrzlaboratoryjna kontrola badań

Zrozumienie teorii dotyczącej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej pozwala na podejmowanie właściwych działań, w tym działań korygujących lub zapobiegawczych, które zapewnią wiarygodne wyniki badań. W artykule przedstawiono kolejne etapy codziennej, wewnętrznej kontroli w medycznym laboratorium diagnostycznym. Każdy z nich, począwszy od ustalenia dopuszczalnych wartości błędów całkowitych, akceptowalnej nieprecyzyjności i obciążenia, poprzez przeprowadzenie okresu wstępnego, sporządzenie kart kontrolnych Levey-Jenningsa, wybranie reguły interpretacyjnej oraz prowadzenie bieżącej kontroli z zastosowaniem elementów Sigma-metrii, jest jednakowo ważny dla efektu końcowego. Rezultatem świadomego prowadzenia procesu kontrolnego w laboratorium jest wydanie wiarygodnego wyniku, który staje się podstawą skutecznej diagnozy i leczenia pacjentów.

WYDARZENIA

X Sympozjum „Nauka i przemysł” – sprawozdanie

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach po raz 10. zorganizowali 21-23 czerwca 2017 r. sympozjum naukowe poświęcone zastosowaniom metod spektroskopowych w nauce i w przemyśle.

FELIETON NIEDZICKIEGO

Dobre rady

OSOBOWOŚCI

Moja pasja – biologia molekularna

O życiu naukowca na drugim końcu świata, inspiracjach i zainteresowaniach naukowych opowiada dr Mayha Mohammed Ali z Sudanu.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij