Już 25 maja 2018 r. wejdzie w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, tzw. RODO. Było ono przewodnim tematem konferencji, która odbyła się 13 listopada w Warszawie.

Pozostało już tylko kilka miesięcy na wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Z uwagi na specyfikę sektora ochrony Zdrowia, a w szczególności ze względu na wrażliwy charakter informacji i danych, jakimi dysponują podmioty lecznicze, nadchodzące w najbliższym czasie zmiany w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz dotychczasowe wyniki kontroli GIODO, przeprowadzanych w szpitalach, stanowią duże wyzwania dla osób zarządzających takimi placówkami. W nowym rozporządzeniu szczególne emocje budzą zapisy dotyczące kar finansowych, będących konsekwencją wykrycia nieprawidłowości w wynikach wszczętej kontroli. Ich maksymalna wysokość sięga 20 mln euro, a w przypadku przedsiębiorcy - alternatywnie do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie znajdzie kwota wyższa. Widmo tak zdefiniowanych sankcji dla sektora medycznego, który na co dzień boryka się z trudnościami w utrzymaniu płynności finansowych przy zapewnieniu podstawowych świadczeń medycznych, może oznaczać najgorsze.

- To o czym się dużo mówi w kontekście RODO to kary za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia, których wysokość jest zróżnicowana dla sektora prywatnego oraz dla sektora publicznego. Przedstawione kwoty są jednak karami maksymalnymi, tak więc organ przy ich nakładaniu będzie miarkował wysokość kary do stopnia zawinienia i charakteru podmiotu naruszonego - uspokaja mec. Marta Gadomska-Gołąb z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. - Generalna zmiana, która natomiast może mieć znaczenie praktyczne dotyczy wprowadzenia mechanizmów, które urealnią kontrolę i sankcjonowanie w przypadku nieprzestrzegania reguł związanych z przetwarzaniem danych osobowych, które będą jednolite w całej Unii Europejskiej - dodaje mec. Marta Gadomska-Gołąb.

RODO reguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych, która z uwagi na specyfikę różnych branż może przybierać różne postacie lub inne aspekty mogą stać się kluczowymi. Sektor medyczny jest pod tym względem szczególny, jeżeli chodzi o rodzaj, zakres oraz cel przetwarzanych danych i dlatego w tym sektorze przy ochronie danych nie można zapominać o innych podstawowych wartościach takich jak zdrowie i życie ludzkie.

- Pomimo atmosfery wokół RODO, jestem przekonana, że wejście w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych będzie jedynie ewolucją w funkcjonowaniu ośrodków ochrony zdrowia, a nie szumnie zapowiadaną rewolucją - deklaruje dr Beata Jagielska, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i  Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej-Stowarzyszenia. - Zapewnienie bezpieczeństwa dla życia oraz zdrowia pacjentów jest i na zawsze pozostanie najwyższą wartością wobec innych tworzonych praw. Należy jednak wypracować wewnętrzne procedury, które pozwolą realizować ten cel przy zachowaniu pełnego porządku prawnego, który powstał w trosce o prawa człowieka, obywatela i pacjenta. Wyrażam głębokie zadowolenie, że angażując grono ekspertów udało się zorganizować dzisiejszą konferencję, której celem było zwrócenie uwagi na problematykę RODO w obszarze usług medycznych i przedstawienie praktycznych wskazówek oraz rekomendacji w zakresie implementacji rozporządzenia w obszarze ochrony zdrowia. Całe środowisko medyczne musi dobrze przygotować się do nowych warunków, aby świadomie realizować nakładane na nie zobowiązania - dodała dr Beata Jagielska.

Wśród tematów podejmowanych w wypowiedziach eksperckich podczas konferencji znalazły się treści dotyczące roli kadry zarządzającej we wdrażaniu RODO, praktycznych rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych wykorzystywanych na co dzień w szpitalach oraz praw pacjenta wynikających bezpośrednio z unijnego rozporządzenia.

W gronie ekspertów, którzy podjęli się przybliżenia nowych wytycznych zapisanych w rozporządzeniu znaleźli się przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy zarządzający państwowymi i prywatnymi ośrodkami zdrowia, lekarze, prawnicy i specjaliści, którzy na co dzień stykają się z praktycznymi aspektami ochrony danych osobowych oraz przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów.

Podsumowaniem konferencji było przedstawienie rekomendacji, które mogą być podstawą do wypracowania mechanizmów implementacji wytycznych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w polskich placówkach medycznych. Sektor medyczny, aby działać zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, przy jednoczesnym należytym świadczeniu opieki medycznej pacjentowi, powinien właściwie przygotować się do przestrzegania reguł ochrony danych osobowych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij