Centrum Medycyny Regeneracyjnej (CMR) to ostatni, kluczowy etap tworzenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wzorcowego ośrodka medycyny translacyjnej umożliwiającej transfer wyników badań prowadzonych na zwierzętach do medycyny człowieka. W placówce będą prowadzone badania dotyczące fizjologii i patofizjologii chorób oraz schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego, a także nowatorskie projekty z zakresu wysoko wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej. Inwestycja znacząco wzbogaci potencjał badawczy Uczelni w zakresie biomedycyny i stanie się jednym z wiodących tego typu ośrodków nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Otwarcie Centrum planowane jest jeszcze w tym roku.

W swojej działalności CMR będzie korzystało z istniejącej już bogatej infrastruktury badawczej, która umożliwia prowadzenie badań naukowych z udziałem zwierząt. W zakresie hodowli komórek i tkanek, od których rozpoczyna się realizacja każdego projektu medycznego, dużą rolę odgrywać będą utworzone w 2014 r.: Pracownia Naonotechnologii i Nanoinżynierii, Pracownia Biologii Molekularnej, Pracownia Histochemii i Pracownia Mikroskopii Konfokalnej. Ponadto Centrum wykorzysta potencjał powołanego w 2015 r. Laboratorium Diagnostyki Obrazowej, dysponującego unikatowym w skali świata rezonansem magnetycznym, multinuklearną spektroskopią z zastosowaniem jedynego w kraju urządzenia MR FUSS, wykorzystującego metodę ultradźwiękową m.in. w terapii nowotworów. Do dyspozycji CMR jest również 256-rzędowy tomograf komputerowy. Wymienione urządzenia są dostosowane do prowadzenia badań na ludziach oraz na zwierzętach laboratoryjnych (myszy, szczury, króliki), użytkowych towarzyszących (pies, koń) i gospodarskich (świnia, owca, koza). Możliwość prowadzenia badań na tak wielu gatunkach zwierząt jest unikatowym zjawiskiem w laboratoriach biomedycznych.

W CMR będą prowadzone ultranowoczesne, interdyscyplinarne i innowacyjne badania z pogranicza nanotechnologii, inżynierii tkankowej oraz transplantologii. Ich nadrzędnym celem jest gromadzenie wiedzy i postęp w leczeniu chorób cywilizacyjnych i schorzeń stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, należących do najczęstszych przyczyn zachorowalności i przedwczesnej śmiertelności ludzi.

Część budowanego Centrum będzie pełnić funkcję szpitala do prowadzenia eksperymentalnych terapii u człowieka. Jego najważniejszy element będzie stanowić unikatowa w skali świata hybrydowa sala operacyjna z systemem angiografii wraz ze stołem operacyjnym umożliwiającym transfer pacjenta do rezonansu magnetycznego, wyposażonego w element pozytonowej tomografii komputerowej (PET MR). System pozwoli na precyzyjne diagnozowanie pacjentów, u których stwierdzono chorobę nowotworową. Dzięki podaniu radiofarmaceutyków możliwe będzie lokalizowanie zmian nowotworowych, a w przypadku metastaz (przerzutów) określenie stopnia ich zaawansowania oraz miejsca obecności zmienionych nowotworowo komórek. Szybka diagnostyka pacjenta znacząco skróci czas podjęcia decyzji o rodzaju i zakresie zabiegu, który powinien być wykonany. Operacje neurochirurgiczne będą wykonywane przy użyciu neuronawigacji, specjalnej mikroskopii neurochirurgicznej oraz z wykorzystaniem urządzeń medycznych, zapewniających bezpieczny przebieg zabiegu operacyjnego. Tak jak w każdym szpitalu, w CMR istnieć będzie wyposażony w specjalistyczną aparaturę oddział intensywnej terapii medycznej oraz oddział krótkoterminowego pobytu pacjenta. W obiekcie będą mieściły się też gabinety lekarskie, specjalne pomieszczenia do podawania leków przed badaniem i przygotowania pacjenta.

Jak podkreśla prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, kierownik Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką SGGW, Centrum Medycyny Regeneracyjnej stworzy unikatową możliwość bezpośredniego transferu wyników badań prowadzonych na zwierzętach do medycyny człowieka. W XXI w. współpraca medycyny ludzkiej i weterynaryjnej jest koniecznością. Eksperymentu przeprowadzonego na organizmie zwierzęcym nie zastąpią badania in vitro. Modele in vitro mogą dać odpowiedź na pojedyncze proste pytania, ale nie są w stanie oddać kompleksowej natury zwierzęcia i człowieka z niezwykle skomplikowanym systemem regulacji nerwowych i hormonalnych na poziomie komórki, narządu i całego organizmu. Nowe metody lecznicze, leki, urządzenia medyczne przed zastosowaniem w terapii u człowieka, muszą być zweryfikowane pod względem bezpieczeństwa najpierw w modelach in vitro, a następnie na co najmniej dwóch gatunkach zwierząt. Szczególnie cennych informacji dostarczają badania prowadzone na poszczególnych gatunkach zwierząt gospodarskich i towarzyszących, których budowa i funkcje narządów wewnętrznych wykazują wiele podobieństw do narządów ludzkich. Stąd tak duże zróżnicowanie zwierząt, z których udziałem są przeprowadzane badania, a których dobór zależy od obszaru medycyny (neurologia, kardiologia, gastroenterologia, hematologia, itp). Okazało się, że w badaniach kardiologicznych czy gastroenterologicznych modelowym gatunkiem zwierząt są świnie, natomiast w ortopedii, urologii i ginekologii - kozy. Należy mocno podkreślić, że badania są prowadzone z uwzględnieniem najwyższych standardów etycznego postępowania ze zwierzętami wykorzystywanymi do badań.

Dzięki wprowadzonym najwyższym światowym standardom badawczym w CMR otworzy się szereg nowych możliwości rozwoju nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologicznych. Podstawą uzyskania tych standardów jest ścisła współpraca z kluczowymi uniwersyteckimi ośrodkami medycznymi i weterynaryjnymi w kraju i za granicą. W Polsce partnerami Centrum są przede wszystkim naukowcy z klinik uniwersytetów medycznych oraz instytutów PAN.

Centrum Medycyny Regeneracyjnej stanie się też ważnym partnerem w realizacji projektów badawczych dla firm biotechnologicznych i biomedycznych, których celem jest opracowanie nowych metod terapii i diagnostyki. Przykładem takiej współpracy jest realizacja projektu oceny na modelu zwierzęcym możliwości zastąpienia naturalnej krwi preparatem krwiozastępczym opracowanym przez firmę NanoSanguis. Wobec ograniczonej i wciąż zmniejszającej się liczby dawców, zbadanie możliwości zastosowania "sztucznej krwi" ma wyjątkowo duże znaczenie. Innym przykładem może być zainicjowana w czasie pandemii COVID-19 współpraca z Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN.

Podkreślając rolę, jaką Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW (LIN może odegrać w rozwoju nowatorskich badań w zakresie medycyny translacyjnej w Polsce, prof. dr hab. Zdzisław Gajewski wskazuje na wielką wagę, jaką ma dzisiaj kształcenie nowych zastępów znakomicie przygotowanych lekarzy weterynarii i medycyny oraz biologów specjalizujących się w obszarze zaawansowanych badań biomedycznych. Te nowo wykształcone pokolenia zadecydują bowiem o postępie medycyny translacyjnej w najbliższych latach. Utrzymanie status quo w tej dziedzinie oznaczałoby regres.

CMR powstaje na terenie Katedry Chorób Dużych Zwierząt i Kliniki Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 100 i dołączy do wcześniej powołanych zespołów laboratoryjnych: Weterynaryjnego Centrum Badawczego (2014 r.) i Centrum Badań Biomedycznych (2015 r). Stanowi trzeci, kluczowy etap wdrażanej w życie od ponad sześciu lat koncepcji utworzenia w Uczelni wzorcowego ośrodka medycyny translacyjnej. U jej podstaw leży głębokie przekonanie o potrzebie większej integracji badań prowadzonych w obszarze medycyny weterynaryjnej z tymi, które są realizowane w zakresie medycyny.

Źródło: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ultranowoczesne-laboratoria-i-nowatorskie-badania-biomedyczn,nId,4718659