Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-04 "Cennik opłat za czynności związane z akredytacją" (projekt P1 wydania 16 z 27.07.2022 r.).

W liście skierowanym do kierowników jednostek oceniających zgodność oraz pozostałych stron zainteresowanych Dyrektor PCA Pani Lucyna Olborska przedstawia projektowane zmiany.

(...) Po dyskusjach wewnątrz organizacji, jak również w gronie członków Rady ds. Akredytacji postanowiłam przedstawić Państwu do konsultacji projekt cennika opłat za czynności związane z akredytacją, uwzględniający poziom inflacji. Podjęcie tej decyzji było konieczne ze względu na uwarunkowania rynkowe a także wynika z faktu, że stawki opłat za oceny w procesach akredytacji i nadzoru nie były zwiększane od 2001 roku, tj. od początku funkcjonowania PCA.
Nie ulegają zmianie opłaty za udział w systemie akredytacji, jak również stawki opłat wstępnych. Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie realizacji ocen w procesach akredytacji i nadzoru, gdzie angażowani są audytorzy i eksperci. Według naszych szacunków roczny wzrost kosztów utrzymania akredytacji z tytułu nowelizacji cennika oscyluje na poziomie 19,5%.
Jeszcze raz podkreślam, że jest to w zasadzie poziom przewidywanej inflacji w kraju, a uzyskane z tego tytułu przychody PCA będą wykorzystane w przeważającej większości na wzrost wynagrodzeń audytorów i ekspertów zewnętrznych, pozwalając tym samym na utrzymanie bazy gwarantującej odpowiednią wiedzę i kompetencje, które przyczynią się również do rozwoju i doskonalenia akredytowanych jednostek.
Zaproponowana nowelizacja cennika uwzględnia również Państwa opinie przekazane w ramach ankiety przeprowadzonej przez PCA w 2021 r. co do kierunków możliwych zmian cennika. Sposób kalkulowania kosztów oceny został uproszczony poprzez ograniczenie wariantów ceny audytorodnia kalkulacyjnego, jak i czasu trwania oceny powiązanego z wielkością zakresu akredytacji jednostki. Przyjęte rozwiązania powinny ułatwić szacowanie kosztów akredytacji. Możliwy wzrost wynagrodzeń dla audytorów i ekspertów pozwoli na angażowanie do ocen specjalistów o wysokich kompetencjach, o co respondenci ankiety apelowali do PCA w udzielonych odpowiedziach.
Mając na uwadze powyższe argumenty pragnę podkreślić, że przekazana Państwu do opiniowania nowelizacja cennika jest koniecznością dla zapewnienia możliwości korzystania z krajowego systemu akredytacji. Proponowane zmiany cennika zostały poprzedzone symulacjami finansowymi, a koncepcja zmian i jej uzasadnienie były analizowane i jak już wspomniałam, dyskutowane na posiedzeniu Rady ds. Akredytacji działającej przy PCA, reprezentującej interesy zarówno organów regulacyjnych, jak i akredytowanych jednostek.

Więcej informacji na stronie: https://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/pca/projekty-dokumentow-pca/

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij