Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski" jest czasopismem branżowym podejmującym zagadnienia związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania wszelkiego rodzaju laboratoriów: przemysłowych, środowiskowych, naukowych, kontrolnych i innych. Tematy poszczególnych wydań adresujemy do kadry zarządzającej i pracowników laboratoriów. Interdyscyplinarna tematyka czasopisma łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauki i techniki: chemii, biochemii, mikrobiologii, metrologii, inżynierii, a także prawa, zarządzania i finansów. Na łamach pisma prezentujemy wywiady z przedstawicielami świata nauki i biznesu, publikujemy specjalistyczne artykuły ukazujące prace laboratoriów z terenu całej Polski oraz przeglądy produktów.
Misją czasopisma jest dostarczanie fachowej wiedzy i praktycznych rozwiązań problemów spotykanych w codziennej pracy laboratoryjnej.

ISSN 1643-7381; rok założenia czasopisma: 2001; periodyzacja: kwartalnik; MNiSW 5 pkt, Index Copernicus: 60,78 pkt; czasopismo indeksowane w bazie danych BazTech.

Regulamin publikacji:

 • W czasopiśmie „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”, wydawanym przez Wydawnictwo ELAMED Sp. z o.o. Sp. k. (Wydawnictwo), publikujemy artykuły poglądowe (przedstawiające nowoczesne technologie i sprawdzone rozwiązania problemów, z jakimi laboranci stykają się w pracy), prace oryginalne (doświadczalne), sprawozdania i materiały zjazdowe oraz komunikaty o planowanych zjazdach i kongresach. Istnieje możliwość publikacji tekstów niezamówionych, o ile nie będzie to kolidowało z aktualnymi planami wydawniczymi.
 • Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych materiałów (tekstów, zdjęć, rysunków, wykresów itp.), a ich publikacja nie może naruszać praw osób trzecich. Zgodnie z Deklaracją z Helsinek z 1975 roku, zrewidowaną w 1983 r., nie wolno używać nazwisk, inicjałów, numerów historii choroby ani jakichkolwiek danych, które umożliwiałyby identyfikację pacjenta.
 • Do pracy należy dołączyć oświadczenie, że nie była uprzednio nigdzie publikowana ani wysłana do druku w innym czasopiśmie. W przypadku gdyby artykuł był uprzednio publikowany, autor obowiązany jest poinformować o tym wydawnictwo.
 • Wszyscy wykazani autorzy nadsyłanych do redakcji prac powinni brać czynny udział w przygotowaniu opracowań przeznaczonych do publikacji.
 • Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Wydawnictwu Elamed jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie autor zgłaszający zwolni Elamed z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu.
 • Przesłanie pracy oznacza zgodę na przeniesienia na Wydawnictwo ELAMED wszelkich autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu każdą dostępną techniką oraz upoważniają Wydawnictwo Elamed do udzielania dalszych licencji na dowolnie wybranych przez Wydawnictwo polach eksploatacji, udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) oraz tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń, pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji.
 • Pożądana objętość artykułu to maksymalnie 10 str. znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12, format A4, 30 wierszy na stronie, odstęp 1,5). W przypadku prac dłuższych redakcja zastrzega sobie prawo do podziału na części publikowane osobno (po uzgodnieniu z autorem).
 • Na stronie tytułowej należy podać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię, nazwisko i tytuł naukowy każdego z autorów oraz pełną nazwę miejsca pracy (w przypadku placówki naukowej lub klinicznej – także tytuł naukowy, imię i nazwisko jej kierownika). U dołu strony należy umieścić imię i nazwisko, adres, telefon oraz e-mail autora odpowiedzialnego za korespondencję dotyczącą manuskryptu. Druga strona powinna zawierać streszczenie (50-100 słów) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe (3-5 słów) zgodne z Medical Subject Headings (MeSH). Prace oryginalne powinny zawierać: wstęp, opis materiału i metod, wyniki badań i ich omówienie oraz wnioski.
 • Prace nadesłane do redakcji poddawane są ocenie i recenzji przez wyznaczonych przez redakcję recenzentów. Autorzy zobowiązani są do odniesienia się do uwag recenzentów. Wszystkie prace podlegają ocenie kolegium redakcyjnego lub wyznaczonych recenzentów i są anonimowe.
 • Piśmiennictwo powinno być podane według kolejności cytowania. Każda pozycja winna być cytowana w ogólnie przyjęty sposób: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, (gdy autorów jest więcej niż trzech – należy podać pierwszego, zastępując pozostałe nazwiska skrótem „i wsp.”), tytuł pracy, nazwa czasopisma podana zgodnie z obowiązującym skrótem, rocznik, tom (numer), strony.
 • W przypadku podręczników należy podać nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł dzieła i rozdziału, wydawcę, miejsce i rok wydania, strony.
 • W przypadku bardzo dużej liczby pozycji redakcja zastrzega sobie możliwość niepublikowania piśmiennictwa z adnotacją: „Piśmiennictwo dostępne na www.laboratorium.elamed.pl”. Nie należy podawać informacji niepublikowanych, wynikających z rozmów lub zasłyszenia.
 • Prace można nadsyłać pocztą elektroniczną lub na CD (dołączając 1 egzemplarz wydruku). Aby maksymalnie ułatwić opracowanie techniczne tekstu i uniknąć ewentualnych problemów przy redagowaniu, prosimy o dostosowanie się do następujących wskazówek:
 1. Dokument stworzony w formacie Word 6.0 lub 7.0 powinien mieć rozszerzenie doc lub rtf. Tekst napisany w jakimkolwiek innym edytorze powinien mieć rozszerzenie txt. Tekst pracy włącznie ze streszczeniami, słowami kluczowymi, piśmiennictwem i podpisami pod rysunkami i schematami należy umieścić w jednym pliku.
 2. Ilustracje (zdjęcia, slajdy) przekazywane w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie .tif, .jpg, .eps, rozdzielczość minimum 300 dpi, skala 1:1. Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw powinny mieć rozszerzenie .cdr Rysunki i schematy w formie elektronicznej należy umieszczać w odrębnym pliku (poza tekstem pracy), ponumerowane i opatrzone podpisami.
 3. Rysunki i schematy przesłane w formie wydruku komputerowego muszą być dobrej jakości (nadające się do zeskanowania); w przypadku ich nieczytelności redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autora o powtórne ich przygotowanie. Fotografie oryginalne powinny być na odwrocie podpisane nazwiskiem pierwszego autora pracy, ew. również nazwiskiem autora zdjęć, jeśli jest nim inna osoba (na prośbę autora/- ów redakcja może je zwrócić po zakończeniu procesu publikacji). Wszystkie ilustracje powinny być ponumerowane zgodnie z wskazaną przez autora/-ów kolejnością w tekście.
 • Redakcja informuje, że ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Wyjaśnienie: z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 • W przypadku wniesienia uwag do treści pracy przez recenzentów redakcja przekazuje autorowi stosowne propozycje i wnioski. Jeśli konieczne jest dokonanie uzupełnień lub zmian w tekście, publikacja artykułu może zostać wstrzymana do czasu uczynienia niezbędnych poprawek.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych zmian redakcyjnych, poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd., powstałych wskutek omyłek maszynowych).
 • Redakcja może przed przekazaniem materiału do druku przesłać go autorowi wyłącznie celem weryfikacji zgodności materiału przygotowanego do druku z materiałem nadesłanym przez autora. Nie zajęcie stanowiska przez autora w terminie trzech dni od daty wysłania materiału oznacza brak uwag autora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli ujawnią się istotne błędy w publikacji, Redakcja może uwzględnić wniosek autora w przedmiocie zmian artykułu w stosunku do wersji nadesłanej.
 • Wynagradzanie prac zamówionych: o ile nie zostało inaczej ustalone w bezpośredniej rozmowie z autorem, honorarium obejmujące przeniesienie na Wydawcę autorskich praw majątkowych do publikacji na wszelkich polach eksploatacji obliczane jest wg wierszówki. W przypadku prac zbiorowych ulega podziałowi na kwoty cząstkowe przeznaczone dla poszczególnych autorów – równe, o ile autorzy nie przedstawią własnej propozycji podziału. Szczególne wartości merytoryczne tekstu (zaopiniowane przez recenzującego członka Rady Naukowej) oraz nadesłanie go przed upływem ustalonego terminu mogą wpłynąć na podwyższenie stawki. Natomiast w przypadku nadesłania artykułu po upływie terminu zamówienia nie gwarantujemy publikacji tekstu i wypłaty honorarium na uprzednio ustalonych warunkach.
 • W przypadku prac zamówionych, po zamówieniu osobistym, telefonicznym lub drogą poczty elektronicznej, przesyłamy autorowi niniejszy regulamin publikacji. Po otrzymaniu tekstu w przypadku nowo pozyskanych autorów – wysyłamy arkusz danych personalnych; po wypełnieniu prosimy odesłać na adres redakcji. Wypłata honorarium ma miejsce po opublikowaniu artykułu.
 • Prace niezamówione publikujemy w miarę wolnego miejsca w planie wydawniczym.

Artykuły prosimy przesyłać na adresy:
m.ullmann@elamed.pl
laboratorium@elamed.pl

Procedura recenzowania publikacji naukowych:

 • Artykuły naukowe nadesłane do redakcji, podlegają recenzji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Recenzji wewnętrznej dokonuje redakcja, oceniając artykuł pod kątem: zgodności z linią programową i profilem tematycznym miesięcznika, a także oryginalności oraz wartości naukowej i/ lub praktycznej artykułu.
 • W wyniku recenzji wewnętrznej redaktor tematyczny wydaje rekomendację co do zasadności skierowania artykułu do recenzji zewnętrznej (jego zwrotu autorowi do korekty lub rezygnacji z publikacji), sugerując osoby recenzentów zewnętrznych.
 • Do recenzji zewnętrznej każdego artykułu powołuje się recenzentów afiliowanych poza jednostką afiliacji jego autora (-ów), przekazując im artykuły pozbawione personaliów ich autorów.
 • Personaliów recenzentów poszczególnych artykułów nie ujawnia się. Podlegają one ujawnieniu w zbiorczej liście recenzentów współpracujących z redakcją, publikowanej na stronie internetowej.
 • Recenzje zewnętrzne recenzenci przygotowują na formularzach dostarczonych przez redakcję. Zawierają one m.in. rekomendację, co do zasadności: publikacji artykułu, jego publikacji po korekcie autorskiej lub jego odrzucenia.
 • Zgodne recenzje zewnętrzne są wiążące dla redakcji. W przypadkach spornych (odmienne oceny artykułu) decyzję o dalszym postępowaniu z artykułem podejmuje Redaktor Naczelny lub jego zastępca – po zasięgnięciu opinii redaktora tematycznego i/lub statystycznego.
 • Artykuł skierowany do korekty autorskiej:
 1. po recenzji wewnętrznej – podlega ponownie opisanej wyżej procedurze,
 2. po recenzji zewnętrznej – podlega ocenie redaktora tematycznego i / lub statystycznego, sprawdzającej dokonanie stosownej, zasadnej korekty autorskiej.
 • Artykuł zaakceptowany do druku podlega redakcji i korekcie językowej, prowadzonej przez sekretarza redakcji i redaktora językowego.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij